หลักสูตร : Microsoft Excel 2007

หลักสูตร Microsoft Excel 2007
วันที่อบรม : 25 พ.ค. 2554 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาววาริณี หนันตะกพร. (ด้าน ววน.)02-333-3972warini@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจินดามาส สุทธิชัยเมธีสปคร.023333876jindamas@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์สร.023333714chomparee@hotmail.com[REGISTRY]
นางเทียรทอง ใจสำราญสส.023333700teintong@most.co.th[CHECK-IN]
นายสรรณพ นาควานิชสส.02-3333954sannop@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจุฑามาศ ทองบางใบสอว.023333971arihide@hotmail.com[CHECK-IN]
นายชาญวิทย์ ตรีเดชสอว.023333918charnwit@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน