หลักสูตร : การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก

หลักสูตร การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก
วันที่อบรม : 07 มี.ค. 2559 ถึง 08 มี.ค. 2559 จำนวนวันอบรม : 2 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายนิรันดร บัวแย้มปส.0804590311t_lookchin@hotmail.com[CHECK-IN]
นายสุทธิพัฒน์ ฟื้นมาปส.02 596 7600 ต่อ 1125sutthiph@oaep.go.th[CHECK-IN]
นางสาวคุณากร จันทร์ไพศรีมว.0858624288kunakorn@nimt.or.th[CHECK-IN]
นายประสิทธิ์ บุบผาวรรณมว.0 2557 5100 ต่อ 4226prasit@nimt.or.th[CHECK-IN]
นายก่อโชค บัณฑิตมงคลวว.0 2557 9369kochok@tistr.or.th[CHECK-IN]
นายคุณวุฒิ ลี่แตงวศ.022017374khunnawut@dss.go.th.[CHECK-IN]
นางสุภาพรรณ อินลักษณะวศ.022017052suphaphan@dss.go.th[CHECK-IN]
นายภูษิต โพธิ์แสงศท.023333821pusit@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกรรวี ภูริรักษ์ศลช.08 8010 6710kornrawee@tcels.or.th[CHECK-IN]
นางสาวแพรประพันธ์ นัยยุติศลช.08 1753 6119praepraphan@tcel.or.th[CHECK-IN]
นายเทวฤทธิ์ พันธุ์เพียรสซ.0-4421-7040 ต่อ 1406tewarit@slri.or.th[CHECK-IN]
นายวีระพันธ์ มาจันทึกสซ.0843029272weerapun@slri.or.th[CHECK-IN]
นายฐานพล พวงมาลีสทน.0850276766taamturi.tint@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวมนตรา ตันตระกูลสทน.0 2401 9889 ต่อ 1156montra@tint.or.th[CHECK-IN]
นายต่อวงศ์ อยู่ยอดสทอภ.0 2141 4502tawwong@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวอริษา ไวยเจียรนัยสทอภ.0867116309miiluvz.sa@msn.com[CHECK-IN]
นายกฤษกร รอดช้างเผื่อนสนช.020175555 ต่อ 605kritsakorn@nia.or.th[CHECK-IN]
นายอมรเทพ สุริยันต์สนช.020175555 ต่อ 606amornthep@nia.or.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิดารา พูภักดีสนย.023333870sasidara.p@most.go.th[CHECK-IN]
นายทรงธรรม์ จันทรักษ์สวทช.025646500 ต่อ 4787songthnj@mtec.or.th[CHECK-IN]
นางสาวธนัญญา โชคชนะชัยสกุลสวทช.0 2564 7000 ต่อ 1576thanaya.chokechanachaisakul@nstda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวพรรณิศา สัตยารัฐสส.0233356835pannisa@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพจนพร แสงสว่างสสก.02 333 3732pojjanaporn@most.go.th[CHECK-IN]
นายภควัต บุญห่อสสน.026427034 ต่อ 631pakawat@haii.or.th[CHECK-IN]
นายวิธี วิสุทธิ์อัมพรสสน.0834486677witee.w@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวนิรมล เทพทวีพิทักษ์สอวช.021605432 ต่อ 703niramol@sti.or.th[CHECK-IN]
นางอัญชลิยา ธงศรีสอวช.021605432 ต่อ 605anchaliya@sti.or.th[CHECK-IN]
นางสาวฐาณิกร วิทยาบัณฑิตอพ.0867723372thanikorn@nsm.or.th[CHECK-IN]
นายพงศ์เนตร์ ถาวรนาถอพ.0855033668pongnaet@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน