หลักสูตร : การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based Management รุ่นที่ 1

หลักสูตร การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based Management รุ่นที่ 1
วันที่อบรม : 24 พ.ค. 2559 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นางสาวสุพนิดา อารยเมธี

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาววัชรินธร ยิ่งเจริญวัฒนากิจกก.023333806watcharinthorn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชุติมา สุจิตวรสารกพร. (ด้าน ววน.)023333971chutima@most.go.th[CHECK-IN]
นางวิรัชนี แข็งแรงกพร. (ด้าน ววน.)023333874wiratchanee@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิขณัฐก์ มานุวงศ์กพร. (ด้าน ววน.)0233333974skn_manuwong@hotmail.com[REGISTRY]
นางสาวชัชชลัยย์ รัตนสาธิตสกุลตร.023334061chatchalai.r@most.go.th[CHECK-IN]
นางธัญญ์อนงค์ อินทร์ห้างหว้าตร.02 - 333 3740thananong@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนนชพร ธนโกเศศตร.023333934ืnonchapon.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศรีนภา กล่ำคำตร.02-333-3700 ต่อ 3754srinapa.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสรรพมงคล บุญกันตร.023334061sanpamongkol.b@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวธัญสิณี เลิศชัยอานนท์นก.023333962thansinee.l@most.go.th[CHECK-IN]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรชนก ศรีจันทร์ศท.023333700 ต่อ1133pronchanok@most.go.th[CHECK-IN]
นายภูษิต โพธิ์แสงศท.023333821pusit@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิมลทิพย์ อริยะเครือศท.023333814wimonthip@most.go.th[CHECK-IN]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกมลทิพย์ คล้ายสอนศปท.0897790693kamonthip.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางพิมพ์ใจ ลำดวนศปท.023333762pimjai.l@most.go.th[CHECK-IN]
นายรัชนิกร พ้นภัยศวภ.023333875ratchanikorn@most.go.th[CHECK-IN]
นางพัชรา เที่ยงธรรมสค.023333791patchara@most.go.th[CHECK-IN]
นางรุ่งรณิดา ถาวรสุขสค.023333770rungranida.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกมลทิพย์ บุญรัตน์สนย.023333868kamontip.b@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนันทนา ชาวไทยสนย.02-33337009ต่อ 3864ืnantana@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปัฐมาภรณ์ ชื่นแพสนย.023333923pattamaporn.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรวันอาสา บำรุงไทยสนย.0-2333-3872pornwan-a-sa@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวภณิตา เกื้อกูลวงศ์สนย.023333871panita.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวมนทกานต์ วิสุทธิแพทย์สนย.023333852monthakan.w@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวลักษณี พูลภักตร์สนย.023333874laksanee.p@most.go.th[CHECK-IN]
นายศราวุฒิ ทั่งนาคสนย.023333683saravut.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอุทัยวรรณ จงรุจิโรจน์ชัยสนย.02 333 3700 ext. 5012uthaiwan@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอุไรวรรณ อิ่มวิเศษสนย.023333968uraiwan@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกาญจนา สิงห์ทวีศักดิ์สบค.02-333-3973kanjana.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปิยาภรณ์ โรจน์เจียงสบค.023334087piyaporn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรพิมล กาญจนไชยสบค.023333752pornpimon.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววราภรณ์ เสนาบุตรสบค.023333752varaporn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสุภัทรา โพธิ์รัศมีสบค.0886910909suphattra.m@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกัลยา จีนเหลียงสม.023333908kalaya@most.go.th[CHECK-IN]
นายตรัญ รักร่วมสม.023333901tran.r@most.go.th[CHECK-IN]
นายจตุรงค์ สินแก้วสส.023333700jaturong.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชัชฎาพร มีศรีสส.023333954chatdaporn.m@most.go.th[CHECK-IN]
นางชิดณพัฒน์ ทรัพย์สมรวยสส.023333913chidnapasd@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวนุชนารถ โฉลกคงถาวรสส.023333700nuchanat@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวรชนิศ ศริวิชัยสส.0918545152rachanis.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุชานุช ชนะชาญมงคลสส.023333958suchanuch.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอัญชลี ธนะศิริวัฒนาสส.023333914unchalee@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะสสก.02 333 3732siriluck@most.go.th[CHECK-IN]
นายกวี วชิราพัศสอ.023333735kawee.w@most.go.th[CHECK-IN]
นางนันทพัทธ์ ทนต์ประเสริฐเวชสอ.02 333 3736nantapat@most.go.th[CHECK-IN]
นายอนุสรณ์ กลีบเมฆสอ.023333722anusorn.k@most.go.th[CHECK-IN]
นายชาญวิทย์ ตรีเดชสอว.023333943Charnwit@most.go.th[CHECK-IN]
นายวัฒนจักร พุ่มวิเศษสอว.02-333-4056watanachak.p@most.go.th[REGISTRY]
นางสิริพร สร้อยภู่ระย้าสอว.0897235091siriporn@most.go.th[CHECK-IN]
นายสุพจน์ สุทธิรัตน์สอว.023334051ssuttirat@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน