หลักสูตร : การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based Management รุ่นที่ 2

หลักสูตร การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based Management รุ่นที่ 2
วันที่อบรม : 24 พ.ค. 2559 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นางสาวสุพนิดา อารยเมธี

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายนายอลงกต ภูริเวทย์กพร. (ด้าน ววน.)023333700alongkot@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวภัทริยา ไชยมณีกพร. (ด้าน ววน.)02-3333973pattariya@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจินดา นริศรานุกูลตน.023333718chinda@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปุญญตา สุวรรณภูมิตน.023333965poonyata.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิชา อมแย้มตน.02-3333936sasicha@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกัญญ์อาภา ศรีวิสารนก.023333777sriwisan@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุรีย์ญา วัฒนธงชัยนก.023333700sureeya@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวโมรีพัฐฐ์ ลำเจียกเทศปส.025967600 ต่อ 2221moreeput.l@most.go.th[CHECK-IN]
นางบังอร โพธิ์แสงศท.023333810bungon@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปรียาพร ตันติภัทรกุลศท.0832936226preeyaporn.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปิยเนตร พรรณดวงเนตรศท.023333824piyanate@most.go.th[CHECK-IN]
นายพฤทธิ์ แกะกระโทกศท.023333826keng@most.go.th[CHECK-IN]
นางเสาวนีย์ สระบัวศปท.02-3333761saowanee@most.go.th[CHECK-IN]
นายกำธร จุฑารัตนพันธ์สค.023333781kamthorn@most.go.th[CHECK-IN]
นางพัชริน พรมสุภาสค.023333796patcharin@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเสาวลักษณ์ ไทยวงษ์สค.023333784saovaluck@most.go.th[CHECK-IN]
นายไกรฤกษ์ ตันถาวรสนย.023333873krairerk.t@most.go.th[REGISTRY]
นางจินตนา บุญเสนอสนย.02-333-3869jintana@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิดารา พูภักดีสนย.02-3333870sasidara.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอนุสรา ทองเอี่ยมสนย.023333856anusara.t@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวอัญชลี มานิชพงษ์สนย.023333859anchalee@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวอิศรา ลิ่มบุญพาสนย.023335023issara.w@mhesi.go.th[REGISTRY]
นางสาวทิพย์สิรี สุวิมลสบค.023333753tipsiree.s@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวศิริรัตน์ นีสันเทียะสบค.0819674100sirirat.n@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอังคณา เชิงวุฒิกุลสบค.023333757angkhana.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกมลรัตน์ ทองประไพสม.023333905kamolrat@most.go.th[CHECK-IN]
นายกฤษดากร ปิ่นทองสม.023333903kritsadakorn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววรุณพักตร์ ธรรมนพรัตน์สร.023333705nutsarun@most.go.th[CHECK-IN]
นายสิรณัฏฐ์ ศรีประเสริฐสร.0 2333 3709siranath@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุภาพรรณ กันทาสุขสร.023334038suphaphan@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอรชีรา เพ็ชร์ช้อยสร.0817979357oncheera.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกมลวรรณ สุนทรเกตุสส.023333911kamonwan.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางชิดณพัฒน์ ทรัพย์สมรวยสส.023333913chidnapasd@most.go.th[CHECK-IN]
นายชุมพล เยาวภาสส.02-33337009ต่อ 3928chumpon@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเดือนเพ็ญ อาจไธสงสส.023334062duenpen.a@most.go.th[CHECK-IN]
นายตรีภพ พินันโสตติกุลสส.023333911treephop.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเนตรภา สารสร้อยสส.023333924netnapa.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวบุญจิรา หยุ่มไธสงสส.023333700boonjira@most.go.th[CHECK-IN]
นางพงศ์ภรณ์ วิลเฮลมีสส.023333912phongporn.w@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรรณิศา สัตยารัฐสส.0233356835pannisa@most.go.th[CHECK-IN]
นายภูมินันท์ ทัดเทียมสส.023333947bhuminan.t@most.go.th[CHECK-IN]
นายวิทยา สุวรรณสุขสส.023333700Wittaya@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชลารัตน์ มีแก้วสอ.02 333 3700 ต่อ 3724chalarat.pr@most.go.th[CHECK-IN]
นายปราโมทย์ ป้องสุธาธารสอ.023333700pramot@most.go.th[CHECK-IN]
นางเพชรรัตน์ นกอยู่สอ.023333990petcharat@most.go.th[CHECK-IN]
นายภาคภูมิ แสงแก้วสอ.023333719phakphoom.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุรางค์ สมพงษ์สอ.023333734surang@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวทิพวัลย์ เวชชการัณย์สอว.02-3333942tipawan@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวสนธิ์ บุญสรรค์สอว.023334052sond.b@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุมนรัตน์ ริยาพันธ์สอว.023334052sumonrat.r@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน