หลักสูตร : การบริหารจัดการระบบ G-Chat สำหรับผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน

หลักสูตร การบริหารจัดการระบบ G-Chat สำหรับผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน
วันที่อบรม : 26 พ.ค. 2559 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : วิทยากร

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายนวภัทร์ ขันธ์ต้นธงปส.025967600ต่อ 4209navapat.k@oap.go.th[PASSED]
นายอภิชาติ อุทธาปส.025967600#1517apichartouta@gmail.com[PASSED]
นายชูศักดิ์ กอนดีมว.0839703861chusak@nimt.or.th[PASSED]
นายสิทธิพล ประสานสีวว.02-577-9356sittiphol@tistr.or.th[PASSED]
นายกรณฑ์พัทธ์ คุ้มพันธ์วศ.022017513gonnapath@dss.go.th[PASSED]
นายสมนึก จูมีวศ.022017516jsomnuek@dss.go.th[PASSED]
นางสาวปรียาพร ตันติภัทรกุลศท.0832936226preeyaporn.t@most.go.th[PASSED]
นางสาวปิยเนตร พรรณดวงเนตรศท.023333824piyanate@most.go.th[PASSED]
นายพฤทธิ์ แกะกระโทกศท.023333826keng@most.go.th[PASSED]
นางสาวสุพนิดา อารยเมธีศท.023333820supanida@most.go.th[PASSED]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[PASSED]
นายดุษกร อรรจน์อังกูรศลช.0899253145dusakorn_a@tcels.or.th[PASSED]
นายวุฒิพงษ์ ชาลีรินทร์สซ.044217040 ต่อ 1317wuttipong@slri.or.th[PASSED]
นางสาวอธิการ ทองวัฒน์สซ.66819671649athikarn@slri.or.th[PASSED]
นายนัฐพงค์ อนุวงศ์สดร.0829816699nuttapong@narit.or.th[PASSED]
นายดนัย วงษ์เนตรสทน.0813456797danai@tint.or.th[PASSED]
นายสมชาย พงษ์เกษมสทน.0843480516somchaip@tint.or.th[PASSED]
นายทวีศิลป์ อุคหปัญญากุลสทอภ.021414615thaweesil@gistda.or.th[PASSED]
นายอาทิตย์ สมวาทีสทอภ.021414517arthit@gistda.or.th[PASSED]
นายศักดิ์ชัย จงยิ่งเจริญยศสนช.02-6446000#308it@nia.or.th[PASSED]
นายต่อลาภ เจียรนัยสวทช.0814434714torlaph@nstda.or.th[PASSED]
นายศุภชัย โรยแก้วสวทช.0831189997suphachai.roykaew@nstda.or.th[PASSED]
นายเอกลักษณ์ เพชรชัยทองสวทช.025647000akekalak.phatchaitong@nstda.or.th[PASSED]
นางสาวปัทมา แสงหมีสสน.0857904372patthama@haii.or.th[PASSED]
นายเอกชัย บุญจาริยะ ร.น.สสน.026427132 ต่อ 401ekkachai@haii.or.th[PASSED]
นายกีรดิต ชุ่มากลางสอวช.021605432 ต่อ 713keeradit@sti.or.th[PASSED]
นายวิชัย เพ็ญศักดิ์สงวนอพ.025779999 ต่อ 1309wichai@nsm.or.th[PASSED]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน