หลักสูตร : การใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย Drupal

หลักสูตร การใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย Drupal
วันที่อบรม : 22 มิ.ย. 2559 ถึง 24 มิ.ย. 2559 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากร

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาววราภรณ์ วิชาชัยปส.025967600 ต่อ 2221waraporn.w@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอารีรัตน์ นาคราชปส.0944542468areerat.n@oap.go.th[CHECK-IN]
นายกรณฑ์พัทธ์ คุ้มพันธ์วศ.022017513gonnapath@dss.go.th[CHECK-IN]
นายบุญเติม ทองวันวศ.0-2201-7182-3boonterm@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนุสรา แก้วคงคาศท.0856675863Zhenat_@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวปรียาพร ตันติภัทรกุลศท.0832936226preeyaporn.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสาวิตรี ด่านสมัครศท.0929464099sawitree.d@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอภินุช นาครภัฎศท.023333700 ต่อ 7001apinuch.n@most.go.th.[CHECK-IN]
นายรัฐวัชร์ วสุหิรัณยฤทธิ์สทอภ.021414428phuensa@gistda.or.th[CHECK-IN]
นายจิรวัฒน์ วงษ์สมานสส.02-33337009ต่อ 3954jirawat@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน