หลักสูตร : การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก ครั้งที่ 2

หลักสูตร การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก ครั้งที่ 2
วันที่อบรม : 27 มิ.ย. 2559 ถึง 29 มิ.ย. 2559 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากร

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวนุชจรีย์ สัจจาปส.025967600 ต่อ 1124nuchjaree.s@oaep.mail.go.th[CHECK-IN]
นางสาวรัตติญา เขียวทองปส.025967600 ต่อ 4110rattiya@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกนกอร พิพัฒน์ถาวรวว.025779129kanokon@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางนพมาศ จารย์คำมาวว.02-5779129noppamas@tistr.or.th[CHECK-IN]
นายจิรวัฒน์ คำชมภูวศ.022017137่j.snoopy21@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวจิรัฏฐ์ ลัดดาวัลย์วศ.0851852782jirat@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวมาริสา ผึ้งหวานวศ.022017288mam1_waw1@hotmail.com[CHECK-IN]
นายฉัตรกล้า ติตะปันศท.0233337000 ต่อ 7001chatkla.t@most.go.th.[CHECK-IN]
นายทวีศักดิ์ นาเมืองรักษ์ศท.023333840thawesak@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวนุสรา แก้วคงคาศท.0856675863Zhenat_@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวปรียาพร ตันติภัทรกุลศท.0832936226preeyaporn.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสาวิตรี ด่านสมัครศท.0929464099sawitree.d@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอภินุช นาครภัฎศท.023333700 ต่อ 7001apinuch.n@most.go.th.[CHECK-IN]
นางเสาวนีย์ สระบัวศปท.02-3333761saowanee@most.go.th[CHECK-IN]
นายณัฐวุฒิ เทียมแสนศวภ.023333794ืีnutthawut.t@most.go.th[CHECK-IN]
นายรัฐกรณ์ ทาศรีศวภ.053211434ratthakorn.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิวพา สิริจามรศวภ.023333700siwapa.s@most.go.th[CHECK-IN]
นายศุภรัตน์ โสมรัตนานนท์ศวภ.023333861suparat.s@most.go.th[CHECK-IN]
นายนิโรจน์ จูเจริญสค.023333787niroj.j@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกมลทิพย์ อาระวิลสทอภ.0944953425kamoltip@gistda.or.tth[CHECK-IN]
นางสาวประภาพร ภาชีรัตน์สทอภ.0894103894prapaporn@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางรัชนก ศรีผึ้งสทอภ.021414651ratchanok@gistda.or.th[CHECK-IN]
นายอลงกรณ์ สุคนธามาศสทอภ.0858885119alongkorn@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวกมลทิพย์ บุญรัตน์สนย.023333868kamontip.b@most.go.th[CHECK-IN]
นายไกรฤกษ์ ตันถาวรสนย.023333873krairerk.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววัชรินทร์ จันทร์สุวรรณสนย.023333864watcharin.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปิยาภรณ์ โรจน์เจียงสบค.023334087piyaporn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจิตรานุช โตอดิเทพย์สปคร.0233337000jitranuch.t@most.go.th[CHECK-IN]
นายตรัญ รักร่วมสม.023333901tran.r@most.go.th[CHECK-IN]
นายคณิต สวัสดีสร.023333708kanit.s@most.go.th[CHECK-IN]
นายสิรวิชญ์ แสนดีสร.023333638ต่อ 3710chaliew@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเดือนเพ็ญ อาจไธสงสส.023334062duenpen.a@most.go.th[CHECK-IN]
นายภูมินันท์ ทัดเทียมสส.023333947bhuminan.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเพ็ญศิริ ศรัณย์รัฐสสน.026427132pensiri@haii.or.th[CHECK-IN]
นางสาวสุชาดา โคตรสินสสน.026427132suchada@haii.or.th[CHECK-IN]
นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์สอ.023333732naruemol.r@most.go.th[CHECK-IN]
นายปุณชรัชต์ ปิลองสอว.023334052puncharat.p@most.go.th[CHECK-IN]
นายพรรคธาดา ตรีรัตนพิทักษ์สอว.023333841pucktada.t@most.go.th[REGISTRY]
นายสราวุธ มงคลดีสอว.023333943sarawut.m@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุนิศรา เอี่ยมคงอพ.0897364063fon_pl@hotmail.com[REGISTRY]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน