หลักสูตร : การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla เบื้องต้น

หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla เบื้องต้น
วันที่อบรม : 06 ก.ค. 2559 ถึง 08 ก.ค. 2559 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากร

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวกุลนงค์ เตชะสุริยวรกุลปส.0865205567kullanong.t@oap.go.th[CONFIRMED]
นายปราลม จาดโห้ปส.02-5967600ต่อ2122pralom@oaep.go.th[CHECK-IN]
นายอภิชาติ อุทธาปส.025967600#1517apichartouta@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวอารีรัตน์ นาคราชปส.0944542468areerat.n@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชญาภา ขำพักตร์วศ.022017511chayapa@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสินีนาฏ กองนิมิตรวศ.0817452629SINEENART_TU@OUTLOOK.COM[CHECK-IN]
นางสาวนุสรา แก้วคงคาศท.0856675863Zhenat_@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวปรียาพร ตันติภัทรกุลศท.0832936226preeyaporn.t@most.go.th[CHECK-IN]
นายภูษิต โพธิ์แสงศท.023333821pusit@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสาวิตรี ด่านสมัครศท.0929464099sawitree.d@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอภินุช นาครภัฎศท.023333700 ต่อ 7001apinuch.n@most.go.th.[CHECK-IN]
นายกนกษิณ จันตาเรียนสค.023333794kanoksin.j@most.go.th[CHECK-IN]
นางพัชริน พรมสุภาสค.023333796patcharin@most.go.th[CHECK-IN]
นางสารี่ เจียรวาปีสค.023333791sary@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิลาวัลย์ ศรีจันทร์อินทร์สซ.023543954wilawan@slri.or.th[CHECK-IN]
นางสาวสุภาวดี แก้วกล้าสทอภ.0988253645supawadee.k@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิดารา พูภักดีสนย.02-3333870sasidara.p@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวขนิษฐา งามเจริญสบค.023333748kanitta.n@most.go.th[CHECK-IN]
นางภาวิณี เมืองมุงคุณสบค.023333700pawinee.m@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกมลรัตน์ เรืองสว่างสร.0233337060085@most.go.th[CHECK-IN]
นายพงศ์วรากร ขุนพลพิทักษ์สร.0817332801pwarakorn@tcels.or.th[CHECK-IN]
นายจิรวัฒน์ วงษ์สมานสส.02-33337009ต่อ 3954jirawat@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอมรรัตน์ หลี่สุขสส.023333950amornrat.l@most.go.th[CHECK-IN]
นางชลภัสส์ มีสมวัฒน์อพ.025779999#1475chonlaphat@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน