หลักสูตร : Microsoft Powerpoint 2007

หลักสูตร Microsoft Powerpoint 2007
วันที่อบรม : 26 พ.ค. 2554 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นายณัฐพงศ์ มาลัยกรอง

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาววาริณี หนันตะกพร. (ด้าน ววน.)02-333-3972warini@most.go.th[CONFIRMED]
นายนิคม ปัญญาทวีกิจไฟศาลสนย.02-33337009ต่อ 3867nikomp@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจินดามาส สุทธิชัยเมธีสปคร.023333876jindamas@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรมสปคร.02-3333967sunee@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์สร.023333714chomparee@hotmail.com[REGISTRY]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน