หลักสูตร : การใช้งานระบบ Government Secure Chat (G-Chat) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป รุ่นที่ 1

หลักสูตร การใช้งานระบบ Government Secure Chat (G-Chat) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป รุ่นที่ 1
วันที่อบรม : 07 มิ.ย. 2559 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : UNKNOWN

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวชัชชลัยย์ รัตนสาธิตสกุลตร.023334061chatchalai.r@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนนชพร ธนโกเศศตร.023333934ืnonchapon.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสรรพมงคล บุญกันตร.023334061sanpamongkol.b@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวธัญสิณี เลิศชัยอานนท์นก.023333962thansinee.l@most.go.th[CHECK-IN]
นายกิติศักดิ์ วงศ์ธานุวัฒน์ศท.023333700 ต่อ1111kitisak@most.go.th[CHECK-IN]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[CHECK-IN]
นายดนัย ครุธาโรจน์ศท.023333700churdcha@most.go.th[CHECK-IN]
นายทวีศักดิ์ นาเมืองรักษ์ศท.023333840thawesak@most.go.th[CHECK-IN]
นายนรินทร์ ปั้นเทียนศท.023333825narin@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนิดา พินิจมนตรีศท.023333700-7003nida.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปรียาพร ตันติภัทรกุลศท.0832936226preeyaporn.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรชนก ศรีจันทร์ศท.023333700 ต่อ1133pronchanok@most.go.th[CHECK-IN]
นายภูษิต โพธิ์แสงศท.023333821pusit@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิมลทิพย์ อริยะเครือศท.023333814wimonthip@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศุภกร สาระวงศ์ศท.023333700suprakorn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุพนิดา อารยเมธีศท.023333820supanida@most.go.th[CHECK-IN]
นายเสถียร บุตตะกะศท.023333700 ต่อ1111sathain@most.go.th[CHECK-IN]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกมลทิพย์ คล้ายสอนศปท.0897790693kamonthip.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางพิมพ์ใจ ลำดวนศปท.023333762pimjai.l@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกัลยา จีนเหลียงสม.023333908kalaya@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวขนิษฐา แพะขุนทดสม.023333700khanittha.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางดวงดาว หนูแก้วสม.023333896duangdao@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวธนันรดา ชอบสำราญสม.023333700thananrada.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนันทิกานต์ มั่นมากสม.023333902nanthikarn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปภัสสร สุนทรสม.0935841415papadsonsoonthorn@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวพิชชาภรณ์ ขวัญเผือกสม.023333700pichaporn.k@most.go.th[CHECK-IN]
นายภูริทัต สุปรียธิติกุลสม.023333700phurithat.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางเอมอร โกศลชุติเดชสม.023333893em-on@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวบุญจิรา หยุ่มไธสงสส.023333700boonjira@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวเสาวลักษณ์ พันธ์ฟักสอ.023333988souvaluck@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกมลชนก เถื่อนสุริยะสอว.0233337000 ต่อ 4085kamonchanok.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชลดา ดอนแสงสอว.023334084chonlada.d@most.go.th[CHECK-IN]
นายชาญวิทย์ ตรีเดชสอว.023333918charnwit@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวพรทิพย์ เพิ่มวรัญญูสอว.02-3333918pronthip.p@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวสนธิ์ บุญสรรค์สอว.023334052sond.b@most.go.th[CHECK-IN]
นางสิริพร สร้อยภู่ระย้าสอว.0897235091siriporn@most.go.th[CHECK-IN]
นายสุพจน์ สุทธิรัตน์สอว.023334051ssuttirat@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุมนรัตน์ ริยาพันธ์สอว.023334052sumonrat.r@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีบุญเรืองสอว.023334085nungruthai.s@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน