หลักสูตร : การใช้งานระบบ Government Secure Chat (G-Chat) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป รุ่นที่ 3

หลักสูตร การใช้งานระบบ Government Secure Chat (G-Chat) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป รุ่นที่ 3
วันที่อบรม : 08 มิ.ย. 2559 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : UNKNOWN

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายชาคริช สุขสมสินกก.023333806chakrich.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนันทพร โฆษิตชัยวัฒน์กก.023333806nuntaporn.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปกิตตา สังข์เงินกก.023334043pakitta.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางรัชดา พรหมประสิทธิ์กก.023333807rachada@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววัชรินธร ยิ่งเจริญวัฒนากิจกก.023333806watcharinthorn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจินดา นริศรานุกูลตน.023333718chinda@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววรรณพร ปึงวัชรสมิทธิ์ตร.023333743wannaporn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศรีนภา กล่ำคำตร.02-333-3700 ต่อ 3754srinapa.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนิลยา สุกรินทร์ศท.023333813ninraya.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุพนิดา อารยเมธีศท.023333820supanida@most.go.th[CHECK-IN]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเกตุวดี ชาญชาติณรงค์สค.023333787katvadee@most.go.th[CHECK-IN]
นายจักรพงษ์ เกษเงินสค.02-3333788jakraphong@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจิราภรณ์ ทองบ่อสค.023333796chirapron.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวณฐมน ชื่นด้วงสค.023333783natamon@most.go.th[CHECK-IN]
นางนราวดี ปัทมะอุบลสค.023333785naravde@most.go.th[CHECK-IN]
นางบุศรา แย้มเกษรสค.023333771butsara@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวบุษรา ปานสันสค.023333787busara@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรทิพย์ นิลทลักษณ์สค.023333770pornthip.n@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรพันธ์ บวมขุนทดสค.023333784pornpun.b@most.go.th[CHECK-IN]
นางพรรณี ฤทธิเดชสค.023333787phannee@most.go.th[CHECK-IN]
นายม.ล.ฤทธิเทพ เทวกุลสค.023333793rittitep@most.go.th[REGISTRY]
นางรุ่งรณิดา ถาวรสุขสค.023333770rungranida.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริพร สุวรรณสค.023333776siriporn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสารี่ เจียรวาปีสค.023333791sary@most.go.th[REGISTRY]
นางสุกัญญา แก่นเผือกสค.023333793sukanya@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุกานดา ปุ่นปานสค.023333775sukanda.p@most.go.th[CHECK-IN]
นายสุระ ณะวงดวงสค.023333795sura.n@most.go.th[CHECK-IN]
นางอาภาศิริ มุขพรหมสค.023333748arpasiri@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกาญจนา สิงห์ทวีศักดิ์สบค.02-333-3973kanjana.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวขนิษฐา งามเจริญสบค.023333748kanitta.n@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวทิพย์สิรี สุวิมลสบค.023333753tipsiree.s@most.go.th[CHECK-IN]
นายธรรมนูญ มังคลานนท์สบค.023333753thammanoon@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวประวีณา สว่างจิตต์สบค.023333755praweena@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปิยาภรณ์ โรจน์เจียงสบค.023334087piyaporn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรพิมล กาญจนไชยสบค.023333752pornpimon.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวภารดา ต้นสดใสวัฒน์สบค.023333749parada.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางภาวิณี เมืองมุงคุณสบค.023333700pawinee.m@most.go.th[CHECK-IN]
นายวันชัย สุวรรณหงษ์สบค.023333809wanchai@most.go.th[CHECK-IN]
นางสุภัทรา โพธิ์รัศมีสบค.0886910909suphattra.m@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอังคณา เชิงวุฒิกุลสบค.023333757angkhana.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอารีรัตน์ แตงเที่ยงสบค.0845724050areerat.t@most.go.th[CHECK-IN]
นายคณิต สวัสดีสร.023333708kanit.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวธมลวรรณ ทองประกอบสร.023333716thamolwan.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางปรียาภรณ์ พรประภาสร.023333706preeyaporn@most.go.th[CHECK-IN]
นางฟูธนิช นิราศภัยสร.0233338369ต่อ3702futanith@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววรุณพักตร์ ธรรมนพรัตน์สร.023333705nutsarun@most.go.th[CHECK-IN]
นางสมสกุล นุชดำรงค์สร.023333989somsakul@most.go.th[CHECK-IN]
นายสิรวิชญ์ แสนดีสร.023333638ต่อ 3710chaliew@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุภาพรรณ กันทาสุขสร.023334038suphaphan@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอรชีรา เพ็ชร์ช้อยสร.0817979357oncheera.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางทองสุข ภู่วัฒนกุลสอ.023333991thongsook@most.go.th[CHECK-IN]
นางนันทพัทธ์ ทนต์ประเสริฐเวชสอ.02 333 3736nantapat@most.go.th[CHECK-IN]
นางเพชรรัตน์ นกอยู่สอ.023333990petcharat@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริรัตน์ เนตรหาญสอ.023333741sirirat.na@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุรางค์ สมพงษ์สอ.023333734surang@most.go.th[CHECK-IN]
นายอนุสรณ์ กลีบเมฆสอ.023333722anusorn.k@most.go.th[CHECK-IN]
นายชาญวิทย์ ตรีเดชสอว.023333918charnwit@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน