หลักสูตร : การใช้งานระบบ Government Secure Chat (G-Chat) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป รุ่นที่ 4

หลักสูตร การใช้งานระบบ Government Secure Chat (G-Chat) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป รุ่นที่ 4
วันที่อบรม : 08 มิ.ย. 2559 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : UNKNOWN

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาววรรณพร ปึงวัชรสมิทธิ์ตร.023333743wannaporn@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวสุพนิดา อารยเมธีศท.023333820supanida@most.go.th[CHECK-IN]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางกมลวรรณ เอกสมบูรณ์ศปท.023333824ต่อ3730kamonwan@most.go.th[CHECK-IN]
นายกนกษิณ จันตาเรียนสค.023333794kanoksin.j@most.go.th[CHECK-IN]
นายกำธร จุฑารัตนพันธ์สค.023333781kamthorn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจุฑาธิป ศรีมาศสค.0233337000juthatip.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชมพูนุท กิติสค.0233337000chompoonoot.k@most.go.th.[CHECK-IN]
นางสาวณิชากมล อานิสงค์สค.023333786arunya@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนิตยา อุทัยพันธุ์สค.023333749nittaya.u@most.go.th[CHECK-IN]
นายนิโรจน์ จูเจริญสค.023333787niroj.j@most.go.th[CHECK-IN]
นางพัชรา เที่ยงธรรมสค.023333791patchara@most.go.th[CHECK-IN]
นางพัชริน พรมสุภาสค.023333769patcharin@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวภาภัค ทิวเสถียรสค.023333784papak.t@most.go.th[CHECK-IN]
นายม.ล.ฤทธิเทพ เทวกุลสค.023333793rittitep@most.go.th[CHECK-IN]
นายสาธิต ดีวงษ์สค.023333796satit@most.go.th[CHECK-IN]
นางสารี่ เจียรวาปีสค.023333791sary@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุกานดา ปุ่นปานสค.023333775sukanda.p@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวเสาวลักษณ์ ไทยวงษ์สค.023333784saovaluck@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอรวรรณ สีนนตรีสค.023333792orawan.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอ้อม ศรีสังวาลสค.023333775aom.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางอาภาศิริ มุขพรหมสค.023333748arpasiri@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปัทมาพร บุญหนุนสบค.023333752pattamaporn.b@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกมลรัตน์ เรืองสว่างสร.023333700 ต่อ 4038kamolrat.r@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนันทวรรณ แสงนิลสร.023333700 ต่อ 4038nuntawan.s@most.go.th[CHECK-IN]
นายพงศ์วรากร ขุนพลพิทักษ์สร.0817332801pwarakorn@tcels.or.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริขวัญ อุรัชโนประกรสร.0805332250sirikuan.u@most.go.th[REGISTRY]
นางเทียรทอง ใจสำราญสส.023333700teintong@most.co.th[CHECK-IN]
นางสาวพจนพร แสงสว่างสสก.02 333 3732pojjanaporn@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะสสก.02 333 3732siriluck@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชลารัตน์ มีแก้วสอ.02 333 3700 ต่อ 3724chalarat.pr@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์สอ.023333732naruemol.r@most.go.th[CHECK-IN]
นายปราโมทย์ ป้องสุธาธารสอ.023333700pramot@most.go.th[CHECK-IN]
นายภาคภูมิ แสงแก้วสอ.023333719phakphoom.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอรสิริ ไพรศรีสอ.023333723onsiri@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน