หลักสูตร : การใช้งานระบบ Government Secure Chat (G-Chat) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป รุ่นที่ 5

หลักสูตร การใช้งานระบบ Government Secure Chat (G-Chat) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป รุ่นที่ 5
วันที่อบรม : 09 มิ.ย. 2559 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : UNKNOWN

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายศุภรัตน์ โสมรัตนานนท์ศวภ.023333861suparat.s@most.go.th[REGISTRY]
นางอัมพร โกศลตระกูลสค.0233333771amporn.p@most.go.th[CHECK-IN]
นายกิตติศักดิ์ พลบุบผาสนย.023333846kitisak.p@most.go.th[CHECK-IN]
นายไกรฤกษ์ ตันถาวรสนย.023333873krairerk.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปุณิกา โกกิลารัตน์สนย.023333847punika.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรรณี ฉกาจนโรดมสนย.023333848punnee@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวพรวันอาสา บำรุงไทยสนย.0-2333-3872pornwan-a-sa@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวภณิตา เกื้อกูลวงศ์สนย.023333871panita.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเยาวลักษณ์ หาญจริยากูลสนย.02-3333-849yaowaluk@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวลักษณี อภิรัชตกุลสนย.023333860luksanee@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิภาดา ปิ่นเกษรสนย.02-33337009ต่อ 3864wipada@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวศศิดารา พูภักดีสนย.02-3333870sasidara.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสินันท์ แจ้งอุบลสนย.023333875sinan.j@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอัญชลี มานิชพงษ์สนย.023333859anchalee@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอิศรา ลิ่มบุญพาสนย.023335023issara.w@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอุทัยวรรณ จงรุจิโรจน์ชัยสนย.02 333 3700 ext. 5012uthaiwan@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอุไรวรรณ อิ่มวิเศษสนย.023333968uraiwan@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวฑิตยากร ชมภูนุชสม.023333700thitayakorn.c@most.go.th[CHECK-IN]
นายตรัญ รักร่วมสม.023333901tran.r@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอัจจิมา กวีญาณสม.023333901ajjima.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกรกฎ ชูเจริญสส.023333924karakod.c@most.go.th[CHECK-IN]
นายคเณศ แห่งพิษสส.0233339120091@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจินดา จีระสิงห์สส.023333915jinda@most.go.th[CHECK-IN]
นายจิรวัฒน์ วงษ์สมานสส.02-33337009ต่อ 3954jirawat@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวชลธิชา มากบุญสส.023333917chonticha.m@most.go.th[CHECK-IN]
นางชิดณพัฒน์ ทรัพย์สมรวยสส.023333913chidnapasd@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวบุญจิรา หยุ่มไธสงสส.023333700boonjira@most.go.th[CHECK-IN]
นางพงศ์ภรณ์ วิลเฮลมีสส.023333912phongporn.w@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพัชชา เพ็ชรสันทัดสส.0837774755putcha.p@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวรัตน์สุดา ตันศรีสกุลสส.023333949ratsuda@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวรุจิรา ขันติมนต์สส.02-33337009ต่อ 3916rujira@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศจี สว่างอัมพรสส.023333951sajee.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสิรีกานต์ เกษีสส.023333916sairung@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอมรรัตน์ หลี่สุขสส.023333950amornrat.l@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอัญชลี ธนะศิริวัฒนาสส.023333914unchalee@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอัญชลี งอยผาลาสส.02-33337009ต่อ 3918anchalee_ng@most.go.th[CHECK-IN]
นายวัฒนจักร พุ่มวิเศษสอว.02-333-4056watanachak.p@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน