หลักสูตร : การใช้งานระบบ Government Secure Chat (G-Chat) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป รุ่นที่ 6

หลักสูตร การใช้งานระบบ Government Secure Chat (G-Chat) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป รุ่นที่ 6
วันที่อบรม : 09 มิ.ย. 2559 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : UNKNOWN

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวศิขณัฐก์ มานุวงศ์กพร. (ด้าน ววน.)0233333974skn_manuwong@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวโมรีพัฐฐ์ ลำเจียกเทศปส.025967600 ต่อ 2221moreeput.l@most.go.th[CHECK-IN]
นายศุภรัตน์ โสมรัตนานนท์ศวภ.023333861suparat.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางจินตนา บุญเสนอสนย.02-333-3869jintana@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางชัญญานุช บุบผามะตะนังสนย.023333845phissamai@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวธนกร สร้อยสิงห์สนย.023333895thanakorn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนันทนา ชาวไทยสนย.02-33337009ต่อ 3864ืnantana@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปัฐมาภรณ์ ชื่นแพสนย.023333923pattamaporn.c@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวพรรณพิมล โพธิสุทธิ์สนย.023333877punpimol@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววัชรินทร์ จันทร์สุวรรณสนย.023333864watcharin.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิภาดา ปิ่นเกษรสนย.02-33337009ต่อ 3864wipada@most.go.th[CHECK-IN]
นายศราวุฒิ ทั่งนาคสนย.023333683saravut.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุจิรา มั่นจันทร์สนย.023333857sujera.m@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวกมลวรรณ สุนทรเกตุสส.023333911kamonwan.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางกัญญา ศรีนวลชาติสส.02-33337009ต่อ 3927kanya@most.go.th[CHECK-IN]
นางกันยา พงศ์พิศาลสส.023333866ganya@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวคัทลียา เงินจั่นสส.023333923kattaleeya.n@most.go.th[CHECK-IN]
นายจิรวัฒน์ วงษ์สมานสส.02-33337009ต่อ 3954jirawat@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชัชฎาพร มีศรีสส.023333954chatdaporn.m@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชุติมา ศรินโรจน์สส.023333917chutima.sr@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวโชติรักษ์ ยิ่งเสรีสส.02-33337009ต่อ 3952chotirak@most.go.th[CHECK-IN]
นางดารนี ศุภธีรารักษ์สส.02-33337009ต่อ 3950daranees@most.go.th[REGISTRY]
นายตรีภพ พินันโสตติกุลสส.023333911treephop.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวทิตยา สุอินทร์สส.0233339270090@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเทพสุดา ลอยจิ้วสส.023333911thepsuda.l@most.go.th[CHECK-IN]
นายธนะชัย พละการมย์สส.023333957thanachai@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวนรากร สุขอ้วนสส.023333923narakorn.s@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวนุชนารถ โฉลกคงถาวรสส.023333700nuchanat@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเนตรภา สารสร้อยสส.023333924netnapa.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวบุษรินทร์ ตานะสส.023333941bootsarin.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปวีณา สังข์ศรีอินทร์สส.023333926l.paweena.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปุณยชา บัณฑิตกุลสส.02-3333700 ต่อ 3864punyacha@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรรณิศา สัตยารัฐสส.0815927186wintaichi@gmail.com[CHECK-IN]
นายภูมินันท์ ทัดเทียมสส.023333947bhuminan.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวมาสสิริ พงษ์ศิริสส.0801017770ladyhiso1@hotmail.com[CHECK-IN]
นายเมธี ลิมนิยกุลสส.023333862mathee@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวรัตน์สุดา ตันศรีสกุลสส.023333949ratsuda@most.go.th[CHECK-IN]
นางวนิดา บุญนาคค้าสส.02 333 3981wanida@most.go.th[CHECK-IN]
นายวิทยา สุวรรณสุขสส.023333700Wittaya@most.go.th[CHECK-IN]
นายสิทธิชัย พูลเอียดสส.023333946sittichai.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุชานุช ชนะชาญมงคลสส.02-33337009ต่อ 3918suchanuch@most.go.th[CHECK-IN]
นางสุวิมล อินทะแสนสส.02-333-3917suwimon@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวอาทิตยา ไชยเยชน์สส.023333911athitaya.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอุบลรัตน์ ยุทธนาสส.023333917ubonrat.y@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน