หลักสูตร : เทคนิคการประยุกต์ใช้งานสูตรและฟังก์ชั่นใน Excel ขั้นสูง

หลักสูตร เทคนิคการประยุกต์ใช้งานสูตรและฟังก์ชั่นใน Excel ขั้นสูง
วันที่อบรม : 21 ก.ค. 2559 ถึง 22 ก.ค. 2559 จำนวนวันอบรม : 2 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวศรีนภา กล่ำคำตร.02-333-3700 ต่อ 3754srinapa.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวลีดา มิตรายนปส.0865464645puji_jung@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวทิพยฉัตร พุทธินันทน์มว.025775100thiphayachat@nimt.or.th[CHECK-IN]
นายบุญส่ง มาทรัพย์มว.025775100 ต่อ 4123boonsong@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวมะลิ เพชรมุณีมว.025775100malip@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวฐิติพร วัฒนกุลวศ.022017216titiporn@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนิลยา สุกรินทร์ศท.023333813ninraya.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชมพูนุท กิติสค.0233337000chompoonoot.k@most.go.th.[CHECK-IN]
นางบุศรา แย้มเกษรสค.023333771butsara@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชลดา ขานด่อนสซ.044217040 ต่อ 1241chonlada@slri.ot.th[CHECK-IN]
นางสาวธนกร นาวาเงินสทน.0982691945thanakorn_fah@gmail.com[CHECK-IN]
นางภาวิณี เมืองมุงคุณสบค.023333700pawinee.m@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอังคณา เชิงวุฒิกุลสบค.023333757angkhana.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจุฬาลักษณ์ คำแก้วอพ.0956826752khamkeaw.chulaluck@gmail.com[CHECK-IN]
นางรัตนาภรณ์ นันทกอบกุลอพ.02-5779999 ต่อ 2133rattanaporn@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน