หลักสูตร : Search Engine Optimization (SEO)

หลักสูตร Search Engine Optimization (SEO)
วันที่อบรม : 21 ก.ย. 2559 ถึง 23 ก.ย. 2559 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : UNKNOWN

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวพรรษชล รัตนปาณีวศ.022017285passachon@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนุสรา แก้วคงคาศท.0856675863Zhenat_@hotmail.com[CHECK-IN]
นายภูษิต โพธิ์แสงศท.023333821pusit@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสาวิตรี ด่านสมัครศท.0929464099sawitree.d@most.go.th[CHECK-IN]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CONFIRMED]
นายอภินันทน์ เสริมศรีศท.0833176532apinan.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเพ็ญพรรณ มั่นยืนสร.023333708phenphan.m@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเดือนเพ็ญ อาจไธสงสส.023333928duenpen.a@most.go.th[CHECK-IN]
นายเมธี ลิมนิยกุลสส.023333862mathee@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์สอ.023333732naruemol.r@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวโชติกา หนูทองสอวช.021605432chotika.n@sti.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน