หลักสูตร : Internet and Email

หลักสูตร Internet and Email
วันที่อบรม : 27 พ.ค. 2554 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นางสาวอภิญญา ประจันบาน

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวสันทยา คำน้อยสนย.023333846santaya@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอรุณทิพย์ คำมุงสนย.023333700-@d.com[CHECK-IN]
นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์สร.023333714chomparee@hotmail.com[REGISTRY]
นายสรรณพ นาควานิชสส.02-3333954sannop@most.go.th[CHECK-IN]
นายชาญวิทย์ ตรีเดชสอว.023333918charnwit@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน