หลักสูตร : ระบบบริหารจัดการแบบสำรวจออนไลน์ LimeSurvey

หลักสูตร ระบบบริหารจัดการแบบสำรวจออนไลน์ LimeSurvey
วันที่อบรม : 06 ก.ย. 2559 ถึง 08 ก.ย. 2559 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวภาวิณี ทองเอียดปส.025967600 ต่อ 1426pawinee.t@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวลีดา มิตรายนปส.0865464645puji_jung@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวสุพัฒศร แก้วมงคลปส.025967600 ต่อ 2122supatsorn.k@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวลักขณา ตระกูลทัีบทิมดีมว.025775100lukkana@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวสร้อยอารดา อินทรพรหมมว.025775100 ต่อ 4206soiarada@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวปาณิสรา วงษ์สุนทรศลช.026445499#137panisara@tcels.or.th[CHECK-IN]
นายเจษฎา ภาชนนท์สซ.044217040 ต่อ 1321jedsada@slri.or.th[CHECK-IN]
นางสาวกมลทิพย์ บุญรัตน์สนย.023333868kamontip.b@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวภณิตา เกื้อกูลวงศ์สนย.023333871panita.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววัชรินทร์ จันทร์สุวรรณสนย.023333864watcharin.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิดารา พูภักดีสนย.02-3333870sasidara.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสุภัทรา โพธิ์รัศมีสบค.0886910909suphattra.m@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวพิมพ์ผกา ทรายข้าวอพ.0888615194pimphaka@nsm.or.th[CHECK-IN]
นายอรงณ์กฎ เพชรคำอพ.0833606645arongkot@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน