หลักสูตร : การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Laravel : Advanced

หลักสูตร การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Laravel : Advanced
วันที่อบรม : 12 ก.ย. 2559 ถึง 14 ก.ย. 2559 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวจีระนันท์ เจียกวัฒนาปส.0846991502่ำjeeranun55@hotmail.com[REGISTRY]
นางสาวกนกพร ปรีเปรมวว.02577-9079kanokporn_p@tistr.or.th[REGISTRY]
นางสาวอทิตยา วังสินธุ์วว.025779085athitaya@tistr.or.th[CONFIRMED]
นายทวีศักดิ์ นาเมืองรักษ์ศท.023333840thawesak@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปรียาพร ตันติภัทรกุลศท.0832936226preeyaporn.t@most.go.th[CONFIRMED]
นายภูษิต โพธิ์แสงศท.023333821pusit@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุพนิดา อารยเมธีศท.023333820supanida@most.go.th[CHECK-IN]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายอภินันทน์ เสริมศรีศท.0833176532apinan.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิวพา สิริจามรศวภ.0849245363siwapa.s@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน