หลักสูตร : การนำเข้าข้อมูลบนเว็บไซต์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตร การนำเข้าข้อมูลบนเว็บไซต์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่อบรม : 02 ส.ค. 2559 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นายภูษิต โพธิ์แสง

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนิดา พินิจมนตรีศท.023333700-7003nida.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนุสรา แก้วคงคาศท.0856675863Zhenat_@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวสาวิตรี ด่านสมัครศท.0929464099sawitree.d@most.go.th[CHECK-IN]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายอภินันทน์ เสริมศรีศท.0833176532apinan.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพจนพร แสงสว่างสสก.02 333 3732pojjanaporn@most.go.th[CHECK-IN]
นายภูมินทร์ ปั้นเล็กสสก.023333700poomin.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะสสก.02 333 3732siriluck@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณสอ.02 333 3732chonticha@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์สอ.023333732naruemol.r@most.go.th[CHECK-IN]
นายปราโมทย์ ป้องสุธาธารสอ.023333700pramot@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริวรรณ หมินหมันสอ.023333700siriwan.m@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน