หลักสูตร : การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก

หลักสูตร การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก
วันที่อบรม : 26 ต.ค. 2559 ถึง 28 ต.ค. 2559 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาววาริณี หนันตะกพร. (ด้าน ววน.)02-333-3972warini@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสรรพมงคล บุญกันตร.023334061sanpamongkol.b@most.go.th[CHECK-IN]
นายนิพรรณ แสนบุดดาปส.0918618312nippan2527@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวอัจฉราพรรณ โพธิ์รัศมีปส.0966693696Acharapun.p@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาววัชรีพร กลิ่นขจรมว.02-577-5100 #4226-7watchareeporn@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวชนกธมน สุขศรีวว.025779356chanok_t@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวณัฏพรรณ โภคบุตรวว.0865558301nuttapan@tiatr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวบุญศิริ ศรีสารคามวว.025779000boonsiri@tistr.or.th[CHECK-IN]
นายไกรศักดิ์ ่ยืนยั่งวศ.022017322kraisak@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอุษณีย์ พันธุลาภวศ.02-201-7368usanee@dss.go.th[CHECK-IN]
นายบรรยงค์ ชื่นคำศลช.0899232129yong@tcels.or.th[CHECK-IN]
นางสาวปวีณา อุทัยนวลศลช.026445499 ext 100paweena@tcels.or.th[CHECK-IN]
นางสาวรุ่งทิวา เปี่ยมทองคำศลช.0812554182rungtiwa@tcels.or.th[CHECK-IN]
นางสาวศรินภัสร์ ลีลาเสาวภาคย์ศลช.0971239595sarinplus@tcels.or.th[CHECK-IN]
นางสาวหทัยภัทร อินทรบุญสมศลช.062-7516665hataipat@tcels.or.th[CHECK-IN]
นางสาวณัฏฐิกา เพ็ชร์เกราะสดร.0811664855aeh.nathika@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวปณิธา รื่นบรรเทิงสทน.0844380515panita_tint@yahoo.com[CHECK-IN]
นางสาวธนวรรณ มงคลหมู่สนย.0855554369tanawan.m@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวภณิตา เกื้อกูลวงศ์สนย.023333871panita.k@most.go.th[CHECK-IN]
นายศราวุฒิ ทั่งนาคสนย.023333683saravut.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอิศรา ลิ่มบุญพาสนย.023335023issara.w@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกาญจนา สิงห์ทวีศักดิ์สบค.02-333-3973kanjana.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจันทนา ฉิมแฉ่งสบค.02-333-3752juntana.ch@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอังคณา เชิงวุฒิกุลสบค.023333757angkhana.c@most.go.th[CHECK-IN]
นายสิรณัฏฐ์ ศรีประเสริฐสร.0 2333 3709siranath@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปณัสร์ยา จันทร์วิรัชสวทช.0815944532panatyac@gmail.com[CHECK-IN]
นายศักดา พรหมเมืองสวทช.0898295554sakda.prommuang@nstda.or.th[CHECK-IN]
นายเกิดปิติ สิทธิกิจสส.0864159801kerdpiti.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพัชชา เพ็ชรสันทัดสส.0837774755putcha.p@most.go.th[CHECK-IN]
นายปวีณ ควรแย้มสสก.023333700paween.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวรพีพัฒน์ ทองสมบัติสอวช.0802182723rapeepat@sti.or.th[CHECK-IN]
นางสาวสิรินยา ลิมสอวช.0808160002sirinya@sti.or.th[CHECK-IN]
นายพงศ์เนตร์ ถาวรนาถอพ.0855033668pongnaet@nsm.or.th[CHECK-IN]
นายพิทยา ทรงศิริอพ.0875646710tonruk_teoy@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาววรรณภา แก้วล้วนอพ.0840315187wawaartkvc@gmail.com[CHECK-IN]
นายวิศกร พุ่มจันทร์อพ.0868730123witsakorn@nsm.or.th[CHECK-IN]
นายสุขเกษม อ่อนหวานอพ.02-5779999 Ext 1516sukhasam@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางสาวสุรัตนา ผิวนวลอพ.025779999 ต่อ 2128littlemay91@hotmail.com[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน