หลักสูตร : การใช้งาน Google Calendar

หลักสูตร การใช้งาน Google Calendar
วันที่อบรม : 31 ต.ค. 2559 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นายอนาวิล อมรเดชากุล

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวสรรพมงคล บุญกันตร.023334061sanpamongkol.b@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกมลทิพย์ บุญรัตน์สนย.023333868kamontip.b@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวธนกร สร้อยสิงห์สนย.023333895thanakorn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวธนวรรณ มงคลหมู่สนย.0855554369tanawan.m@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนันทนา ชาวไทยสนย.02-33337009ต่อ 3864ืnantana@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวประวีณา สว่างจิตต์สบค.023333755praweena@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปิยาภรณ์ โรจน์เจียงสบค.023334087piyaporn@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวอังคณา เชิงวุฒิกุลสบค.023333757angkhana.c@most.go.th[REGISTRY]
นายกฤษดากร ปิ่นทองสม.023333903kritsadakorn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอัจจิมา กวีญาณสม.023333901ajjima.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววรุณพักตร์ ธรรมนพรัตน์สร.023333705nutsarun@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวบุญจิรา หยุ่มไธสงสส.023333700boonjira@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพัชชา เพ็ชรสันทัดสส.0837774755putcha.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางนันทพัทธ์ ทนต์ประเสริฐเวชสอ.02 333 3736nantapat@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกมลชนก เถื่อนสุริยะสอว.0233337000 ต่อ 4085kamonchanok.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววัชราภรณ์ แสงสว่างสอว.023333905watcharaporn2701@gmail.com[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน