หลักสูตร : การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ PDF

หลักสูตร การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ PDF
วันที่อบรม : 24 พ.ย. 2559 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นายภูษิต โพธิ์แสง

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวชุติมา สุจิตวรสารกพร. (ด้าน ววน.)023333971chutima@most.go.th[CHECK-IN]
นายโยธิน จันทร์ครุธศท.023333700 ต่อ7001yothin@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกมลทิพย์ คล้ายสอนศปท.0897790693kamonthip.k@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวจุฑาธิปต์ ศรีมาศสค.023333790่juthatip.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางอาภาศิริ มุขพรหมสค.023333748arpasiri@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวธนวรรณ มงคลหมู่สนย.0855554369tanawan.m@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิภาดา ปิ่นเกษรสนย.02-33337009ต่อ 3864wipada@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอุทัยวรรณ จงรุจิโรจน์ชัยสนย.02 333 3700 ext. 5012uthaiwan@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจันทนา ฉิมแฉ่งสบค.02-333-3752juntana.ch@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรพิมล กาญจนไชยสบค.0863694744pornpimon.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอังคณา เชิงวุฒิกุลสบค.023333757angkhana.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอารีรัตน์ แตงเที่ยงสบค.0845724050areerat.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจิตรานุช โตอดิเทพย์สปคร.0233337000jitranuch.t@most.go.th[CHECK-IN]
นายตรัญ รักร่วมสม.023333901tran.r@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกนกพร เรืองวรรณสส.0897801316kanokporn.r@most.co.th[CHECK-IN]
นางสาวคัทลียา เงินจั่นสส.023333929kattaleeya.n@most.go.th[CHECK-IN]
นางพงศ์ภรณ์ วิลเฮลมีสส.023333912phongporn.w@most.go.th[CHECK-IN]
นายปุณชรัชต์ ปิลองสอว.023334052puncharat.p@most.go.th[CHECK-IN]
นายสราวุธ มงคลดีสอว.023333943sarawut.m@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน