หลักสูตร : การสร้าง Single Page Application ด้วย Angular JS 2

หลักสูตร การสร้าง Single Page Application ด้วย Angular JS 2
วันที่อบรม : 28 พ.ย. 2559 ถึง 30 พ.ย. 2559 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายธนกร หาสิงห์ทองวว.025779356thanakorn@tistr.or.th[CHECK-IN]
นายภัทราวุฒิ แสงศิริวว.025779351pvs@tistr.or.th[CHECK-IN]
นายกรณฑ์พัทธ์ คุ้มพันธ์วศ.022017513gonnapath@dss.go.th[CHECK-IN]
นายทวีศักดิ์ นาเมืองรักษ์ศท.023333840thawesak@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวสุพนิดา อารยเมธีศท.023333820supanida@most.go.th[CHECK-IN]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายอภินันทน์ เสริมศรีศท.0833176532apinan.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอธิการ ทองวัฒน์สซ.66819671649athikarn@slri.or.th[CHECK-IN]
นายสิงหา มีหัวโทนสทอภ.0882522387singha@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวอริษา ไวยเจียรนัยสทอภ.0867116309miiluvz.sa@msn.com[REGISTRY]
นายกีรดิต ชุ่มากลางสอวช.021605432 ต่อ 713keeradit@sti.or.th[REGISTRY]
นายยงยุทธ โทอิ้งสอวช.021095432yongyut@sti.or.th[REGISTRY]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน