หลักสูตร : การใช้งานและทดสอบระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP : สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานงบประมาณ

หลักสูตร การใช้งานและทดสอบระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP : สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานงบประมาณ
วันที่อบรม : 08 พ.ย. 2559 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวจิราภรณ์ ทองบ่อสค.023333796chirapron.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวณฐมน ชื่นด้วงสค.023333783natamon@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวพรทิพย์ นิลทลักษณ์สค.023333770pornthip.n@most.go.th[CHECK-IN]
นางรุ่งรณิดา ถาวรสุขสค.023333770rungranida.t@most.go.th[REGISTRY]
นางสารี่ เจียรวาปีสค.023333791sary@most.go.th[REGISTRY]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน