หลักสูตร : การใช้งานระบบ e-mail กลางภาครัฐ

หลักสูตร การใช้งานระบบ e-mail กลางภาครัฐ
วันที่อบรม : 04 ก.ค. 2554 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : วิทยากร

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายนายอลงกต ภูริเวทย์กพร. (ด้าน ววน.)023333700alongkot@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวภัทริยา ไชยมณีกพร. (ด้าน ววน.)02-3333973pattariya@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิชา อมแย้มตน.02-3333936sasicha@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจันทนา วงศ์เยาว์ฟ้าศท.023333700 ต่อ3819jantana@most.go.th[CHECK-IN]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[CHECK-IN]
นายณัฐพงศ์ มาลัยกรองศท.023333700 ต่อ7003nuttapong_m@most.go.th[CHECK-IN]
นายดนัย ครุธาโรจน์ศท.023333700churdcha@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปิยเนตร พรรณดวงเนตรศท.023333824piyanate@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศุภกร สาระวงศ์ศท.023333700suprakorn@most.go.th[CHECK-IN]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายกำธร จุฑารัตนพันธ์สค.023333781kamthorn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวณฐมน ชื่นด้วงสค.023333783natamon@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวบุษรา ปานสันสค.023333787busara@most.go.th[CHECK-IN]
นางพัชริน พรมสุภาสค.023333796patcharin@most.go.th[CHECK-IN]
นายม.ล.ฤทธิเทพ เทวกุลสค.023333793rittitep@most.go.th[CHECK-IN]
นางสารี่ เจียรวาปีสค.023333791sary@most.go.th[CHECK-IN]
นางสุกัญญา แก่นเผือกสค.023333793sukanya@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุชาดา ทองมากสค.023333796ai-zaae@hotmail.com[CHECK-IN]
นางอัมพร โกศลตระกูลสค.0233333771amporn.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจุฬารัตน์ สีห์ราสนย.023333853jularat@most.go.th[CHECK-IN]
นางบุญปวีณ์ ชูชีพวงศ์วาณิชสนย.023333847chuleeko@most.go.th[CHECK-IN]
นายปฏิญญา ลาภเจริญวงศ์สนย.023333700patinya@most.go.th[CHECK-IN]
นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์สนย.023333850permsuk@most.go.th[CHECK-IN]
นางภารณี วิภาตะศิลปินสนย.023333869paranee@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอัญชลี มานิชพงษ์สนย.023333859anchalee@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววราภรณ์ เสนาบุตรสบค.023333752varaporn@most.go.th[CHECK-IN]
นางศรีศิลป์ ธนสารสิทธิกรสบค.023333756srisilp@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกมลรัตน์ ทองประไพสม.023333905kamolrat@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกัลยา จีนเหลียงสม.023333908kalaya@most.go.th[CHECK-IN]
นายเฉิดฉัน จ๋วงพานิชสม.023333700churdcha@most.go.th[CHECK-IN]
นางฐมาภรณ์ อภิสนธิ์สม.023333901thamaporn@most.go.th[CHECK-IN]
นายธนะชัย พละการมย์สส.023333957thanachai@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวบุญจิรา หยุ่มไธสงสส.023333700boonjira@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพวงผกา ศรีพันธุ์สส.023333912puangpaka@most.go.th[CHECK-IN]
นายภูสิทธิพงษ์ คุณดิลกวัฒนะสส.02-33337009ต่อ 3951phusittipong@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวรุจิรา ขันติมนต์สส.02-33337009ต่อ 3916rujira@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุกัญญา อินอ่อนสส.02-33337009ต่อ 3946sukanya@most.go.th[CHECK-IN]
นางชุลีพร ชาญศิริสอ.023333738chuleeporn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุรางค์ สมพงษ์สอ.023333734surang@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน