หลักสูตร : การใช้งานและทดสอบระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP : สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุ

หลักสูตร การใช้งานและทดสอบระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP : สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุ
วันที่อบรม : 09 พ.ย. 2559 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายกนกษิณ จันตาเรียนสค.023333794kanoksin.j@most.go.th[REGISTRY]
นายกำธร จุฑารัตนพันธ์สค.023333781kamthorn@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวจุฑาธิป ศรีมาศสค.0233337000juthatip.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชมพูนุท กิติสค.0233337000chompoonoot.k@most.go.th.[CHECK-IN]
นางสาวนิตยา อุทัยพันธุ์สค.023333749nittaya.u@most.go.th[CHECK-IN]
นายนิโรจน์ จูเจริญสค.023333787niroj.j@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวบุษรา ปานสันสค.023333787busara@most.go.th[CHECK-IN]
นายม.ล.ฤทธิเทพ เทวกุลสค.023333793rittitep@most.go.th[CHECK-IN]
นายสุพจน์ ฉายภมรสค.023333787supoj@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอรวรรณ สีนนตรีสค.023333792orawan.s@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน