หลักสูตร : การใช้งาน Google Calendar รุ่นที่ 2

หลักสูตร การใช้งาน Google Calendar รุ่นที่ 2
วันที่อบรม : 06 ม.ค. 2560 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นายอนาวิล อมรเดชากุล

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวภัทริยา ไชยมณีกพร. (ด้าน ววน.)02-3333973pattariya@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวศิขณัฐก์ มานุวงศ์กพร. (ด้าน ววน.)0233333974skn_manuwong@hotmail.com[REGISTRY]
นางสาวกมลทิพย์ บุญรัตน์สนย.023333868kamontip.b@most.go.th[CHECK-IN]
นายกิตติศักดิ์ พลบุบผาสนย.023333846kitisak.p@most.go.th[CHECK-IN]
นายไกรฤกษ์ ตันถาวรสนย.023333873krairerk.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวขวัญฤดี จันทร์ทองสนย.023333851khwanruedee@most.go.th.[CHECK-IN]
นางจินตนา บุญเสนอสนย.02-333-3869jintana@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวฉัตต์ธิดา บุญโตสนย.023333870chattida@m.com[CHECK-IN]
นางชัญญานุช บุบผามะตะนังสนย.023333845phissamai@most.go.th[CHECK-IN]
นายณัฐพล จิตบริบูรณ์สนย.023333700nattapon.j@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวธนกร สร้อยสิงห์สนย.023333895thanakorn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวธนวรรณ มงคลหมู่สนย.0855554369tanawan.m@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนันทนา ชาวไทยสนย.02-33337009ต่อ 3864ืnantana@most.go.th[CHECK-IN]
นายนิคม ปัญญาทวีกิจไฟศาลสนย.02-33337009ต่อ 3867nikomp@most.go.th[CHECK-IN]
นางบุญปวีณ์ ชูชีพวงศ์วาณิชสนย.023333847chuleeko@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรรณพิมล โพธิสุทธิ์สนย.023333877punpimol@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรวันอาสา บำรุงไทยสนย.0-2333-3872pornwan-a-sa@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวภณิตา เกื้อกูลวงศ์สนย.023333871panita.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวมนทกานต์ วิสุทธิแพทย์สนย.023333852monthakan.w@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเยาวลักษณ์ หาญจริยากูลสนย.02-3333-849yaowaluk@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวลักษณี อภิรัชตกุลสนย.023333860luksanee@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวลักษณี พูลภักตร์สนย.023333874laksanee.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววัชรินทร์ จันทร์สุวรรณสนย.023333864watcharin.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิภาดา ปิ่นเกษรสนย.02-33337009ต่อ 3864wipada@most.go.th[CHECK-IN]
นายศราวุฒิ ทั่งนาคสนย.023333683saravut.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิดารา พูภักดีสนย.02-3333870sasidara.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสมิตรตา พวงบุหงาสนย.023333700samitta.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุจิรา มั่นจันทร์สนย.023333857sujera.m@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอนุสรา ทองเอี่ยมสนย.023333856anusara.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอักษร ฉายสุวรรณสนย.023333700aksorn.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอัญชลี มานิชพงษ์สนย.023333859anchalee@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอิศรา ลิ่มบุญพาสนย.023335023issara.w@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอุทัยวรรณ จงรุจิโรจน์ชัยสนย.02 333 3700 ext. 5012uthaiwan@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอุไรวรรณ อิ่มวิเศษสนย.023333968uraiwan@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจิตรานุช โตอดิเทพย์สปคร.0233337000jitranuch.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจินดามาส สุทธิชัยเมธีสปคร.023333876jindamas@most.go.th[REGISTRY]
นายรวี ตีวกุลสปคร.023333967rawee@most.go.th.[CHECK-IN]
นางสาวเพ็ญพรรณ มั่นยืนสร.023333708phenphan.m@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน