หลักสูตร : Internet/e-mail

หลักสูตร Internet/e-mail
วันที่อบรม : 16 ม.ค. 2560 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นางสาวณัฐชยา กิจมงคลชัย

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางบุศรา แย้มเกษรสค.023333771butsara@most.go.th[CHECK-IN]
นางพัชรา เที่ยงธรรมสค.023333791patchara@most.go.th[REGISTRY]
นายไกรฤกษ์ ตันถาวรสนย.023333873krairerk.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวขวัญฤดี จันทร์ทองสนย.023333851khwanruedee@most.go.th.[CHECK-IN]
นางสาวมนทกานต์ วิสุทธิแพทย์สนย.023333852monthakan.w@most.go.th[CHECK-IN]
นางพงศ์ภรณ์ วิลเฮลมีสส.023333912phongporn.w@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวมัชฌิมา นันทรัตน์สส.023333958matchima.n@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเสาวลักษณ์ พันธ์ฟักสอ.023333988souvaluck@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน