หลักสูตร : Advanced Microsoft Excel

หลักสูตร Advanced Microsoft Excel
วันที่อบรม : 22 ก.พ. 2560 ถึง 24 ก.พ. 2560 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายธนพล เดชวิริยะกิจปส.0909746644tanapol.d@oap.go.th[CHECK-IN]
นายพงษปณต รินทตยาธรณ์ปส.0617439294pongphanot@gmail.com[CHECK-IN]
นางณิชาภา ชมภูมว.02-577-5711nichapac@nimt.or.th[CHECK-IN]
นายพัฒนพงษ์ อ่อนสำลีมว.025775100 ต่อ 4112 Pattanapongo@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางกรรณิการ์ บุตรเอกวศ.022017162kannika@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุภาวดี สุริยมาตย์วศ.0816003744supavadee@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวณัฐชยา กิจมงคลชัยศท.0641647111natchaya.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนิดา พินิจมนตรีศท.023333700-7003nida.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวบูรณา สืบคุณะศท.0811660663ิbukimono@gmail.com[CHECK-IN]
นายโยธิน จันทร์ครุธศท.023333700 ต่อ7001yothin@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสาวิตรี ด่านสมัครศท.0929464099sawitree.d@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวขนิษฐา กุลประจวบสซ.044274130kartoon999@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวอนุสรา ประกอบแก้วสซ.0813935335anutsara_1990@yahoo.com[CHECK-IN]
นางสาวจิราภา ไหมสมบุญสทน.084-542-3464ming-mafia@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวทัศนีย์ เจริญนามสทน.0860105252tasanee@tint.or.th[CHECK-IN]
นางสาวสาริณี ศิริมงคลสทน.094-432-5232sarinee@tint.or.th[CHECK-IN]
นางสาวอนุสรา ทองเอี่ยมสนย.023333856anusara.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปณัสร์ยา จันทร์วิรัชสวทช.0815944532panatya.chanviruch@nstda.or.th[CHECK-IN]
นายศักดา พรหมเมืองสวทช.0898295554sakda.prommuang@nstda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวมัชฌิมา นันทรัตน์สส.023333958matchima.n@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอภิรดี พัฒนิบูลย์อพ.0918785015apiradee@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน