หลักสูตร : เทคนิคการสร้างเอกสารด้วยระบบอัตโนมัติ Microsoft Word (Macro & Form Active X)

หลักสูตร เทคนิคการสร้างเอกสารด้วยระบบอัตโนมัติ Microsoft Word (Macro & Form Active X)
วันที่อบรม : 06 มี.ค. 2560 ถึง 08 มี.ค. 2560 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวสรรพมงคล บุญกันตร.023334061sanpamongkol.b@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวดรุณวรรณ ชื่นบุบผาปส.025967600 ต่อ 2123darunwan.c@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสมใจ ยกทรัพย์ปส.025967600 ต่อ 1216somjai.y@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุพัฒศร แก้วมงคลปส.025967600 ต่อ 2122supatsorn.k@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจิราทิพย์ มณีสวัสดิ์มว.025775100่jiratipm@nimt.or.th[REGISTRY]
นางสาวทิพยฉัตร พุทธินันทน์มว.025775100thiphayachat@nimt.or.th[REGISTRY]
นางสาวชนกธมน สุขศรีวว.025779356chanok_t@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวบุญศิริ ศรีสารคามวว.025779000boonsiri@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวสวรรยา เชื้อพันธุ์วศ.0815659182sawanya@dss.go.th[CHECK-IN]
นางอัญญาดา ตั้งดวงดีวศ.0 2201 7290anyada@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวณัฐชยา กิจมงคลชัยศท.0641647111natchaya.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนิดา พินิจมนตรีศท.023333700-7003nida.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนุสรา แก้วคงคาศท.0856675863Zhenat_@hotmail.com[CHECK-IN]
นางบังอร โพธิ์แสงศท.023333810bungon@most.go.th[CHECK-IN]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนุชนาถ ล่องมัจฉาศวภ.0861705421nutchanat.l@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิวพา สิริจามรศวภ.0849245363siwapa.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางณัฏฐกานต์ ประเสริฐศรีสซ.044217040#1212nattakarn@slri.or.th[CHECK-IN]
นางอุมารัชนี แก้วบุดตาสซ.0816601909umaratchani@slri.or.th[CHECK-IN]
นางสาวธนกร นาวาเงินสทน.098-2691945fa_fa01@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวสมจิตร์ ลังบุบผาสทน.0897759823somjitl@tint.or.th[CHECK-IN]
นางสาวอุทัยวรรณ จงรุจิโรจน์ชัยสนย.02 333 3700 ext. 5012uthaiwan@mhesi.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน