หลักสูตร : เทคนิคการสร้าง Interactive Presentation ด้วย Microsoft PowerPoint (Macro & VBA)

หลักสูตร เทคนิคการสร้าง Interactive Presentation ด้วย Microsoft PowerPoint (Macro & VBA)
วันที่อบรม : 29 มี.ค. 2560 ถึง 31 มี.ค. 2560 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : UNKNOWN

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวอรฉัตร นาครภัฏกพร. (ด้าน ววน.)023333972orrachart.n@most.go.th[REGISTRY]
นายพัฒนพงษ์ อ่อนสำลีมว.025775100 ต่อ 4112 Pattanapongo@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวสร้อยอารดา อินทรพรหมมว.025775100 ต่อ 4206soiarada@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวกนกพร ปรีเปรมวว.02577-9079kanokporn_p@tistr.or.th[CHECK-IN]
นายก่อโชค บัณฑิตมงคลวว.0 2557 9369kochok@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวชนกธมน สุขศรีวว.025779356chanok_t@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวบุญศิริ ศรีสารคามวว.025779000boonsiri@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวจิตลดา คณีกุลวศ.0897914073mook_1989@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวอรทัย ดีแซงวศ.022017314t_orathai@dss.go.th[CHECK-IN]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวณัฐชยา กิจมงคลชัยศท.0641647111natchaya.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนุสรา แก้วคงคาศท.0856675863Zhenat_@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวสาวิตรี ด่านสมัครศท.0929464099sawitree.d@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอภินุช นาครภัฎศท.023333700 ต่อ 7001apinuch.n@most.go.th.[CHECK-IN]
นายประธาน รัชตจำรูญศลช.0883395536prathan@tcels.or.th[CHECK-IN]
นางสาวนุชนาถ ล่องมัจฉาศวภ.0861705421nutchanat.l@most.go.th[CHECK-IN]
นายรัฐกรณ์ ทาศรีศวภ.053211434ratthakorn.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวขนิษฐา กุลประจวบสซ.044274130kartoon999@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวอนุสรา ประกอบแก้วสซ.0813935335anutsara_1990@yahoo.com[CHECK-IN]
นางสาวจิราภา ไหมสมบุญสทน.084-542-3464ming-mafia@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาววนิดา นนทรีย์สทน.024019889 #06404wanida@tint.or.th[CHECK-IN]
นางสาวขวัญฤดี จันทร์ทองสนย.023333851khwanruedee@most.go.th.[CHECK-IN]
นางสาวสมิตรตา พวงบุหงาสนย.023333700samitta.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรชนก เหรียญประยูรสส.0875930595pornchanok.r@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอภิรดี พัฒนิบูลย์อพ.0918785015apiradee@nsm.or.th[CONFIRMED]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน