หลักสูตร : การใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

หลักสูตร การใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
วันที่อบรม : 15 มี.ค. 2560 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นายดนัย ครุธาโรจน์

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวกมลรัตน์ ทองประไพสม.023333905kamolrat@most.go.th[CHECK-IN]
นายกฤษดากร ปิ่นทองสม.023333903kritsadakorn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกัลยา จีนเหลียงสม.023333908kalaya@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวขนิษฐา แพะขุนทดสม.023333700khanittha.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางฐมาภรณ์ อภิสนธิ์สม.023333901thamaporn@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวฐิตาภรณ์ เพ็ชร์ช้อยสม.023333700thitaporn.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวฑิตยากร ชมภูนุชสม.023333700thitayakorn.c@most.go.th[CHECK-IN]
นายณัฐพล ชอบสำราญสม.023333902nathapon.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางดวงดาว หนูแก้วสม.023333896duangdao@most.go.th[CHECK-IN]
นายตรัญ รักร่วมสม.023333901tran.r@most.go.th[CHECK-IN]
นางนพพร ตั้งชัยสินสม.023333894nopporn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปัทมา พลอยสว่างสม.023333700pattama.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพิชชาภรณ์ ขวัญเผือกสม.023333700pichaporn.k@most.go.th[CHECK-IN]
นายภูริทัต สุปรียธิติกุลสม.023333700phurithat.s@most.go.th[CHECK-IN]
นายวสุชา ทัศนียพันธุ์สม.023333895vasuchar.t@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายเศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์สม.0233337000sethapan.k@most.go.th.[CHECK-IN]
นางสาวอัจจิมา กวีญาณสม.023333901ajjima.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางเอมอร โกศลชุติเดชสม.023333893em-on@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวบุญจิรา หยุ่มไธสงสส.023333700boonjira@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน