หลักสูตร : การใช้งานระบบ e-mail กลางภาครัฐ

หลักสูตร การใช้งานระบบ e-mail กลางภาครัฐ
วันที่อบรม : 05 ก.ค. 2554 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : วิทยากร

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางรัชดา พรหมประสิทธิ์กก.023333807rachada@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววาริณี หนันตะกพร. (ด้าน ววน.)02-333-3972warini@most.go.th[CHECK-IN]
นางวิรัชนี แข็งแรงกพร. (ด้าน ววน.)023333874wiratchanee@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจินดา นริศรานุกูลตน.023333718chinda@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจิรานุช บุตรงามตร.023333700AAA@AAA.com[CHECK-IN]
นางธัญญ์อนงค์ อินทร์ห้างหว้าตร.02 - 333 3740thananong@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวฑิตยากร รัตนคำศท.023333700AAA@AAA.com[CHECK-IN]
นางบังอร โพธิ์แสงศท.023333810bungon@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปัทมาพร บุญหนุนศท.023333700pattamaporn.b@most.go.th[CHECK-IN]
นายภูษิต โพธิ์แสงศท.023333821pusit@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวลัคนา มงคลวีราพันธ์ศท.023333818luckana@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอภิญญา ประจันบานศท.02-333-3815apinya@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเกศินี อุบลวิรัตนาสค.023333775artjung29@gmail.com[CHECK-IN]
นางจุฑาทิพ เหล่าวิศาลสุวรรณสค.023333775jutatip@most.go.th[CHECK-IN]
นางชลลดา วงศ์เปี้ยสค.023333782chollada@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวณิชากมล อานิสงค์สค.023333786arunya@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนารี เปรุนาวินสค.023333700002@kldjlask.com[CHECK-IN]
นางพรรณี ฤทธิเดชสค.023333787phannee@most.go.th[CHECK-IN]
นางสำรวญ มะโนรัตน์สค.023333770sumraun@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุภาพรรณ กันทาสุขสค.023333795suphaphan@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเสาวลักษณ์ ไทยวงษ์สค.0 2333 3951saovaluck@most.go.th[CHECK-IN]
นางโสภา ชูม่วงสค.0 2333 3780sopa@most.go.th[CHECK-IN]
นางจินตนา บุญเสนอสนย.02-333-3869jintana@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวฉัตต์ธิดา บุญโตสนย.023333870chattida@m.com[CHECK-IN]
นางสาวธนกร สร้อยสิงห์สนย.023333895thanakorn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสันทยา คำน้อยสนย.023333846santaya@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอรุณทิพย์ คำมุงสนย.023333700-@d.com[CHECK-IN]
นางสาวกาญจนา สิงห์ทวีศักดิ์สบค.02-333-3973kanjana.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางบุษกล ภาประเวชสบค.023333747butsakon@most.go.th[CHECK-IN]
นางสุภาณี อินพะลันสบค.023333745supanee@most.go.th[CHECK-IN]
นางอบศิริ คลี่แดงสบค.023333757opesiri@most.go.th[CHECK-IN]
นายรวี ตีวกุลสปคร.023333967rawee@most.go.th.[CHECK-IN]
นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรมสปคร.02-3333967sunee@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกาญจนา ชุ่มเย็นสม.0854630470chumyen.k@gmail.com[CHECK-IN]
นายสนธิ วรรณแสงสม.023333909sonthi@most.go.th[CHECK-IN]
นายสุพจน์ เหมเงินสม.0871018278garukung@hotmail.com[CHECK-IN]
นายสิรวิชญ์ แสนดีสร.023333638ต่อ 3710chaliew@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุธิดา อุ่นสนธิ์สร.02-3333836ต่อ 3703sutida@most.go.th[CHECK-IN]
นายณัฐเขต หมูทองสส.023333700AAA@AAA.com[CHECK-IN]
นายธิติพล ภูพวกสส.023333946dhitipol@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนุชนารถ โฉลกคงถาวรสส.023333700nuchanat@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิลาวรรณ งอยผาลาสส.02-33337009ต่อ 3855wilawan.n@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอัญชลี ธนะศิริวัฒนาสส.023333914unchalee@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอัญชลี งอยผาลาสส.02-33337009ต่อ 3918anchalee_ng@most.go.th[CHECK-IN]
นายสมาน ยะก๊บสอ.023333724saman@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน