หลักสูตร : การตกแต่งภาพกราฟิกด้วย Inkscape

หลักสูตร การตกแต่งภาพกราฟิกด้วย Inkscape
วันที่อบรม : 25 เม.ย. 2560 ถึง 27 เม.ย. 2560 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวอรทัย ดีแซงวศ.022017314t_orathai@dss.go.th[CONFIRMED]
นางสาวนุสรา แก้วคงคาศท.0856675863Zhenat_@hotmail.com[REGISTRY]
นายภูษิต โพธิ์แสงศท.023333821pusit@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวสาวิตรี ด่านสมัครศท.0929464099sawitree.d@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวอภินุช นาครภัฎศท.023333700 ต่อ 7001apinuch.n@most.go.th.[REGISTRY]
นายเจนกิจ บุญดีศลช.0895380528jenkit@adtec.or.th[CONFIRMED]
นางสาวศศิกานดา ช้างแก้วศลช.0922585540sasikanda@adtec.or.th[CONFIRMED]
นายกวิน ประจันบานอพ.0970071328kawin1478@hotmail.com[REGISTRY]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน