หลักสูตร : การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก แบบเคลื่อนไหว (Gifographic)

หลักสูตร การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก แบบเคลื่อนไหว (Gifographic)
วันที่อบรม : 17 พ.ค. 2560 ถึง 19 พ.ค. 2560 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวจีระนันท์ เจียกวัฒนาปส.0846991502่ำjeeranun55@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวปราณณิชา หงส์พิทักษ์พงศ์ปส.025967600 ต่อ 2425prannicha.h@oaep.mail.go.th[CHECK-IN]
นางสาวภัทรานี บำเพ็ญกิจปส.097-1238342pattranee.bump@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวเสาวนีย์ กรีพรปส.025620123 ต่อ 1617saowanee.k@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอิสริยา ชัยรัมย์ปส.025967600 ต่อ 1418issariya.c@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกล่องเพชร จันทรโคตรมว.02-577-5100 Ext. 4208pr@nimt.or.th[CHECK-IN]
นายณัฐพงศ์ ดำด้วงมว.02-5775100 ext. 2312natthapong@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวกนกพร ปรีเปรมวว.0971684666kanokporn_p@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวดิศลิน กอบวิทย์กรณ์วว.025779539dissalin@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวอทิตยา วังสินธุ์วว.025779085athitaya@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวจิตนภา องอาจวศ.022017196jitnapa@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจีระภา สงรักษาวศ.022017239jeerapa@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสริญญา นนทศิริวศ.022017390,022017058sarinya@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนุสรา แก้วคงคาศท.0856675863Zhenat_@hotmail.com[CHECK-IN]
นายภูษิต โพธิ์แสงศท.023333821pusit@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสาวิตรี ด่านสมัครศท.0929464099sawitree.d@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอภินุช นาครภัฎศท.023333700 ต่อ 7001apinuch.n@most.go.th.[CHECK-IN]
นายเจนกิจ บุญดีศลช.0895380528jenkit@adtec.or.th[CHECK-IN]
นายนัฐชัย ปรังพันธุ์ศวภ.0800366988nuttachai.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนุชนาถ ล่องมัจฉาศวภ.0861705421nutchanat.l@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิวพา สิริจามรศวภ.0849245363siwapa.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววัชรินทร์ จันทร์สุวรรณสนย.023333864watcharin.c@most.go.th[CHECK-IN]
นายศราวุฒิ ทั่งนาคสนย.023333683saravut.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสมิตรตา พวงบุหงาสนย.023333700samitta.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวประวีณา สว่างจิตต์สบค.023333755praweena@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวอัจฉรา เด่นเจริญโสภณสส.0864124540atchara.d@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอาทิตยา ไชยเยชน์สส.023333911athitaya.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวภัทรกรณ์ สุ่มมาตย์อพ.0969519549pattarakorn@nsm.or.th[CHECK-IN]
นายมงคล คุ้มวงศ์อพ.0971685185mongkol@nsm.or.th[CHECK-IN]
นายสุขเกษม อ่อนหวานอพ.02-5779999 Ext 1516sukhasam@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน