หลักสูตร : Microsoft Excel

หลักสูตร Microsoft Excel
วันที่อบรม : 22 พ.ค. 2560 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นางสาวปรียาพร ตันติภัทรกุล

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวปุญญตา สุวรรณภูมิตน.023333965poonyata.s@most.go.th[REGISTRY]
นายสุพจน์ ฉายภมรสค.023333787supoj@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวพรวันอาสา บำรุงไทยสนย.0-2333-3872pornwan-a-sa@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอุทัยวรรณ จงรุจิโรจน์ชัยสนย.02 333 3700 ext. 5012uthaiwan@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรพิมล กาญจนไชยสบค.0863694744pornpimon.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสุกัญญา ศรีไชโยสบค.023333751suganya@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเพ็ญพรรณ มั่นยืนสร.023333708phenphan.m@most.go.th[CHECK-IN]
นายทินกร รสรื่นสส.023333947tinnakorn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเนตรภา สารสร้อยสส.023333924netnapa.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปวีณา สังข์ศรีอินทร์สส.023333926l.paweena.s@most.go.th[CHECK-IN]
นายเมธี ลิมนิยกุลสส.023333862mathee@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชลิศา ทรัพย์พรสอ.02-333-3721chalisa.s@most.go.th[CHECK-IN]
นายชาญวิทย์ ตรีเดชสอว.023333943Charnwit@most.go.th[REGISTRY]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน