หลักสูตร : การประยุกต์ใช้ Google Docs (Docs, Sheets, Slides) เพื่องานในองค์กร

หลักสูตร การประยุกต์ใช้ Google Docs (Docs, Sheets, Slides) เพื่องานในองค์กร
วันที่อบรม : 28 มิ.ย. 2560 ถึง 29 มิ.ย. 2560 จำนวนวันอบรม : 2 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวรุจิเรศ ศรีขิริยะกุลตร.02-333-3934rujiret.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนงลักษณ์ ภูวิภิรมย์ปส.0816216198nongluk.p@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวภาวิณี ทองเอียดปส.088-8892992pawinee.t@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสุพร อถัยรัตน์ปส.089-4809934suporn.a@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนฤมล นิลกำแหงวศ.099-116-9222naruemon@dss.go.th[CHECK-IN]
นายสุทธิสาร แก้วครามวศ.022017514sutthisan@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนิดา พินิจมนตรีศท.023333700-7003nida.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปาณิสรา วงษ์สุนทรศลช.026445499#137panisara@tcels.or.th[REGISTRY]
นางพัชริน พรมสุภาสค.023333769patcharin@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิลาวัลย์ ศรีจันทร์อินทร์สซ.023543954wilawan@slri.or.th[CHECK-IN]
นางสาวอภิรดี เครือจีนเต็งสซ.044217040 ต่อ 1333apiradee@slri.or.th[CHECK-IN]
นางอุมารัชนี แก้วบุดตาสซ.0816601909umaratchani@slri.or.th[CHECK-IN]
นางธีรการต์ ชัยคงทองสทอภ.021414537thirakan@gisda.or.th[CHECK-IN]
นายศราวุฒิ ทั่งนาคสนย.023333683saravut.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอักษร ฉายสุวรรณสนย.023333700aksorn.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอังคณา เชิงวุฒิกุลสบค.023333757angkhana.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชลดา ดอนแสงสอว.0812405991chonlada.d@gmail.com[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน