หลักสูตร : การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form

หลักสูตร การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form
วันที่อบรม : 30 มิ.ย. 2560 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวชุติมา สุจิตวรสารกพร. (ด้าน ววน.)023333971chutima@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศรุติกานต์ เจษฎาอภิชนตร.023334061saru_kb_mm@hotmail.com[CHECK-IN]
นางนันต์ณภัสร์ กัลยาณเมธีปส.0859697312ืnannapat2503@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวนาฏนลิน ศาสตรีปส.025967600 ต่อ 2417ืnatnalin.s@oap.go.th[CHECK-IN]
นางศรีสวรรค์ สมคิดปส.025967600 ต่อ 2417srisawan.s@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพนารัตน์ มอญใต้วศ.022017298panarat@dss.go.th[CHECK-IN]
นางอารีย์ คชฤทธิ์วศ.022017495aree@dss.go.th[CHECK-IN]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนิดา พินิจมนตรีศท.023333700-7003nida.p@most.go.th[CHECK-IN]
นายโยธิน จันทร์ครุธศท.023333700 ต่อ7001yothin@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสาวิตรี ด่านสมัครศท.0929464099sawitree.d@most.go.th[CHECK-IN]
นางรัตนา เล็งศิริวัฒน์ศลช.02-6445499 ต่อ 145 ratana@tcels.or.th[CHECK-IN]
นางสาวอารีย์ อุดมทิตรัชต์ศลช.026445499aree@tcels.or.th[CHECK-IN]
นางสาวสุดาวรรณ ฤทธิเนียมศวภ.0866951746sudawan@most.go.th[CHECK-IN]
นางพัชริน พรมสุภาสค.023333769patcharin@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิลาวัลย์ ศรีจันทร์อินทร์สซ.023543954wilawan@slri.or.th[CHECK-IN]
นางสาวอภิรดี เครือจีนเต็งสซ.044217040 ต่อ 1333apiradee@slri.or.th[CHECK-IN]
นางอุมารัชนี แก้วบุดตาสซ.0816601909umaratchani@slri.or.th[CHECK-IN]
นางจีรนัย อินทรมณีสทอภ.02-1414591jeeranai@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางชาดา ศักดิ์รุ่งพงศากุลสทอภ.0819088209chada@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวภณิตา เกื้อกูลวงศ์สนย.023333871panita.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวมนทกานต์ วิสุทธิแพทย์สนย.023333852monthakan.w@most.go.th[REGISTRY]
นางสาววัชรินทร์ จันทร์สุวรรณสนย.023333864watcharin.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอักษร ฉายสุวรรณสนย.023333700aksorn.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจันทนา ฉิมแฉ่งสบค.02-333-3752juntana.ch@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวประวีณา สว่างจิตต์สบค.023333755praweena@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจิตรานุช โตอดิเทพย์สปคร.0233337000jitranuch.t@most.go.th[CHECK-IN]
นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีธิหล้าสวทช.0814950686adulsak@nstda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวชลารัตน์ มีแก้วสอ.02 333 3700 ต่อ 3724chalarat.pr@most.go.th[REGISTRY]
นายภาคภูมิ แสงแก้วสอ.023333719phakphoom.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววัชราภรณ์ แสงสว่างสอว.023333905watcharaporn2701@gmail.com[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน