หลักสูตร : การตกแต่งภาพกราฟิกด้วย Inkscape

หลักสูตร การตกแต่งภาพกราฟิกด้วย Inkscape
วันที่อบรม : 12 ก.ค. 2560 ถึง 14 ก.ค. 2560 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาววาริณี หนันตะกพร. (ด้าน ววน.)023333974warini@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอรฉัตร นาครภัฏกพร. (ด้าน ววน.)023333972orrachart.n@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสรรพมงคล บุญกันตร.023334061sanpamongkol.b@most.go.th[CHECK-IN]
นายธนพล เดชวิริยะกิจปส.0909746644tanapol.d@oap.go.th[CHECK-IN]
นายสุทธิพัฒน์ ฟื้นมาปส.0849154535sutthiph@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวอรทัย ดีแซงวศ.022017314t_orathai@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอังค์วรา พูลเกษมวศ.022017219angwara@dss.go.th[CHECK-IN]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนุสรา แก้วคงคาศท.0856675863Zhenat_@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวบูรณา สืบคุณะศท.0811660663ิbukimono@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวสาวิตรี ด่านสมัครศท.0929464099sawitree.d@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอภินุช นาครภัฎศท.023333700 ต่อ 7001apinuch.n@most.go.th.[CHECK-IN]
นางสาวเพ็ญนภา โมกขะรัตน์ศปท.02-333-3761pennapa.m@most.go.th[CHECK-IN]
นายทรัพย์สถิตย์ พันธ์ศรีสทอภ.025614504 ต่อ 432sapsathit@gistda.or.th[CHECK-IN]
นายนนท์ธวัช กองกล้าสทอภ.0982474443nontawat@gistda.or.th[CHECK-IN]
นายพศพงศ์ ธรรมาภิรัชต์สทอภ.0879738741phasaphong@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวอริษา ไวยเจียรนัยสทอภ.0867116309miiluvz.sa@msn.com[CHECK-IN]
นางสาวนันทนา ชาวไทยสนย.02-33337009ต่อ 3864ืnantana@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวลักษณี พูลภักตร์สนย.023333874laksanee.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิดารา พูภักดีสนย.023333870sasidara.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอารีรัตน์ แตงเที่ยงสบค.0845724050areerat.t@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวชัชฎาพร มีศรีสส.023333954chatdaporn.m@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวรพีพัฒน์ ทองสมบัติสอวช.0802182723rapeepat@sti.or.th[REGISTRY]
นายสักกเวท ยอแสงสอวช.0944379995sakkawet@sti.or.th[REGISTRY]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน