หลักสูตร : การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตร การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่อบรม : 24 พ.ค. 2560 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นายอนาวิล อมรเดชากุล

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ ศรีคัฒนพรหม สกน.023333700kannapatch.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวณัฐกานต์ พงษ์พันธุ์ สกน.023333700natthakarn.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวณัฐรินท์ บุญยอด สกน.023333700nattharin.b@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวธัญลักษณ์ เพชรสถิตย์ สกน.023333700thunyaluck.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนภัสวรรณ โพธิภาค สกน.023333700napassawan.p@most.go.th[CHECK-IN]
นายภานุพันธ์ ยาวิไชย สกน.023333700panupun.y@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวรัชนี งามตระการไพศาลสกน.023333700rachanee.n@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวรุ่งกานต์ อินทรโฆษิต สกน.023333700rungkan.i@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววนิดา สุดนุช สกน.023333700vanida.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางวรรณา อภิรัตนาชัย สกน.023333700wanna.a@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิภาวัณย์ อึ้งมณีภรณ์ สกน.023333700wipawun.u@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวษรฉัตร อินทยุงสกน.023333700sornchad.i@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสาวิตรี กระจ่างศิวาลัยสกน.023333700sawitree.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุรีย์รัตน์ เล็งวัฒนากิจ สกน.023333700sureerat.l@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอมรพันธ์ สามิตรสกน.023333700amornpun.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอังคณา ทองยอดสกน.023333700anugkana.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอุษา โฮ่ฮก สกน.023333700usa.h@most.go.th[CHECK-IN]
นายเอกวัฒน์ กรุดสอน สกน.023333700ekawat.k@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน