หลักสูตร : การใช้งานระบบ e-mail กลางภาครัฐ

หลักสูตร การใช้งานระบบ e-mail กลางภาครัฐ
วันที่อบรม : 06 ก.ค. 2554 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : วิทยากร

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาววัชรินธร ยิ่งเจริญวัฒนากิจกก.023333806watcharinthorn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกาญจนา แก้วพวงศท.023333812kanchana@most.go.th[CHECK-IN]
นางบุญสรอย บุญเอื้อศท.023333816ิีbunsoy@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปพิชญา นิเทศศท.023333700papitchaya@most.go.th[CHECK-IN]
นางพรสวรรค์ มาลัยกรองศท.023333828pornsawan@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิกานดา ลิ้มประเสริฐศท.023333700 ต่อ7000wikanda@most.go.th[CHECK-IN]
นายสมชัย บุรีรักษ์ศท.0808868597somchai.b@most.go.th[CHECK-IN]
นางเสาวนีย์ สระบัวศปท.02-3333761saowanee@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชลารัตน์ รัตนขันติชัยศวภ.023333836ต่อ3716chalarat@most.go.th[CHECK-IN]
นายจักรพงษ์ เกษเงินสค.02-3333788jakraphong@most.go.th[CHECK-IN]
นางพัชรา เที่ยงธรรมสค.023333791patchara@most.go.th[CHECK-IN]
นายนิคม ปัญญาทวีกิจไฟศาลสนย.02-33337009ต่อ 3867nikomp@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเปรมฤดี ชัยเชื้อสนย.02-33337009ต่อ 5001pramrudee@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอุไรวรรณ อิ่มวิเศษสนย.023333968uraiwan@most.go.th[CHECK-IN]
นายประพาฬ นพพัชรากรสบค.023333746praphan@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวภาวนา ปานสุวรรณสบค.023333759pawana@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสมศรี ก่ำเสนสม.023333892somsri@most.go.th[CHECK-IN]
นางเอมอร โกศลชุติเดชสม.023333893em-on@most.go.th[CHECK-IN]
นางชิดณพัฒน์ ทรัพย์สมรวยสส.023333913chidnapasd@most.go.th[CHECK-IN]
นายเอกศักดิ์ ฐาปนะดิลกสส.02-33337009ต่อ 3958ekasak@most.go.th[CHECK-IN]
นางพัชรี เอี่ยมแฝงกรุงสสก.02 333 3700 ต่อ 3732patchree@most.go.th[CHECK-IN]
นายสุเมธ บุญเอื้อสสก.023337000sumate@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางณัฐธัญรดี ขุนพลพิทักษ์สอ.023333979nattanradee@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวถิรประภา รัตนโชติสอ.023333735tiraprapa@most.go.th[CHECK-IN]
นางนันทพัทธ์ ทนต์ประเสริฐเวชสอ.02 333 3736nantapat@most.go.th[CHECK-IN]
นางปรียาภรณ์ พรประภาสอ.023333733preeyaporn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอนงค์ คำไทรแก้วสอ.023333725anong@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน