หลักสูตร : Internet/e-mail

หลักสูตร Internet/e-mail
วันที่อบรม : 12 ก.ย. 2560 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นางสาวณัฐชยา กิจมงคลชัย

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวสรรพมงคล บุญกันตร.023334061sanpamongkol.b@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวดาวริน สุขเกษมศวภ.023333700most222@most.go.th[CHECK-IN]
นายศุภรัตน์ โสมรัตนานนท์ศวภ.023333861suparat.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวณัฐกานต์ พงษ์พันธุ์ สกน.023333700natthakarn.p@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวณัฐรินท์ บุญยอด สกน.023333700nattharin.b@most.go.th[CHECK-IN]
นายภานุพันธ์ ยาวิไชย สกน.023333700panupun.y@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวรุ่งกานต์ อินทรโฆษิต สกน.023333700rungkan.i@most.go.th[CHECK-IN]
นางวรรณา อภิรัตนาชัย สกน.023333700wanna.a@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุรีย์รัตน์ เล็งวัฒนากิจ สกน.023333700sureerat.l@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอมรพันธ์ สามิตรสกน.023333700amornpun.s@most.go.th[REGISTRY]
นางนราวดี ปัทมะอุบลสค.023333785naravde@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวลักษณี อภิรัชตกุลสนย.023333860luksanee@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววัชรินทร์ จันทร์สุวรรณสนย.023333864watcharin.c@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวพรพิมล กาญจนไชยสบค.0863694744pornpimon.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสุกัญญา ศรีไชโยสบค.023333751suganya@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอังคณา เชิงวุฒิกุลสบค.023333757angkhana.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางสมสกุล นุชดำรงค์สร.023333989somsakul@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุภาพรรณ กันทาสุขสร.023334038suphaphan@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสนธิ์ บุญสรรค์สอว.023334052sond.b@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุมนรัตน์ ริยาพันธ์สอว.023334052sumonrat.r@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน