หลักสูตร : Microsoft PowerPoint

หลักสูตร Microsoft PowerPoint
วันที่อบรม : 13 ก.ย. 2560 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวศิขณัฐก์ มานุวงศ์กพร. (ด้าน ววน.)0233333974skn_manuwong@hotmail.com[REGISTRY]
นางสาวสรรพมงคล บุญกันตร.023334061sanpamongkol.b@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวดาวริน สุขเกษมศวภ.023333700most222@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวณัฐกานต์ พงษ์พันธุ์ สกน.023333700natthakarn.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนภัสวรรณ โพธิภาค สกน.023333700napassawan.p@most.go.th[CHECK-IN]
นายภานุพันธ์ ยาวิไชย สกน.023333700panupun.y@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวรัชนี งามตระการไพศาลสกน.023333700rachanee.n@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวรุ่งกานต์ อินทรโฆษิต สกน.023333700rungkan.i@most.go.th[CHECK-IN]
นางวรรณา อภิรัตนาชัย สกน.023333700wanna.a@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิภาวัณย์ อึ้งมณีภรณ์ สกน.023333700wipawun.u@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุรีย์รัตน์ เล็งวัฒนากิจ สกน.023333700sureerat.l@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอมรพันธ์ สามิตรสกน.023333700amornpun.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอังคณา ทองยอดสกน.023333700anugkana.t@most.go.th[CHECK-IN]
นายกำธร จุฑารัตนพันธ์สค.023333781kamthorn@most.go.th[CHECK-IN]
นางนราวดี ปัทมะอุบลสค.023333785naravde@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวบุษรา ปานสันสค.023333787busara@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวลักษณี อภิรัชตกุลสนย.023333860luksanee@most.go.th[REGISTRY]
นางสุกัญญา ศรีไชโยสบค.023333751suganya@most.go.th[CHECK-IN]
นางสมสกุล นุชดำรงค์สร.023333989somsakul@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุภาพรรณ กันทาสุขสร.023334038suphaphan@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน