หลักสูตร : การสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.วท. สู่การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หลักสูตร การสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.วท. สู่การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่อบรม : 14 ก.ย. 2560 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : UNKNOWN

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวชุติมา สุจิตวรสารกพร. (ด้าน ววน.)023333971chutima@most.go.th[REGISTRY]
นางสาววาริณี หนันตะกพร. (ด้าน ววน.)023333974warini@most.go.th[REGISTRY]
นางวิรัชนี แข็งแรงกพร. (ด้าน ววน.)023333874wiratchanee@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวศิขณัฐก์ มานุวงศ์กพร. (ด้าน ววน.)0233333974skn_manuwong@hotmail.com[REGISTRY]
นางสาวอรฉัตร นาครภัฏกพร. (ด้าน ววน.)023333972orrachart.n@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวนันทกานต์ สัตยวงศ์ตร.02-333-4061nantakan.s@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวรุจิเรศ ศรีขิริยะกุลตร.02-333-3934rujiret.s@most.go.th[REGISTRY]
นางสาววรรณพร ปึงวัชรสมิทธิ์ตร.023333743wannaporn@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวศรุติกานต์ เจษฎาอภิชนตร.023334061saru_kb_mm@hotmail.com[REGISTRY]
นางสาวสรรพมงคล บุญกันตร.023334061sanpamongkol.b@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวสุรีย์ญา วัฒนธงชัยนก.023333700sureeya@most.go.th[REGISTRY]
นายกิติศักดิ์ วงศ์ธานุวัฒน์ศท.02-333-3700#1111kitisak@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวจันทนา วงศ์เยาว์ฟ้าศท.023333700 ต่อ3819jantana@most.go.th[REGISTRY]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวณัฐชยา กิจมงคลชัยศท.0641647111natchaya.k@most.go.th[REGISTRY]
นายดนัย ครุธาโรจน์ศท.023333700churdcha@most.go.th[REGISTRY]
นายทวีศักดิ์ นาเมืองรักษ์ศท.023333840thawesak@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวนิดา พินิจมนตรีศท.023333700-7003nida.p@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวนุสรา แก้วคงคาศท.0856675863Zhenat_@hotmail.com[REGISTRY]
นางบังอร โพธิ์แสงศท.023333810bungon@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวบูรณา สืบคุณะศท.0811660663ิbukimono@gmail.com[REGISTRY]
นางสาวปรียาพร ตันติภัทรกุลศท.0832936226preeyaporn.t@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวปิยเนตร พรรณดวงเนตรศท.023333824piyanate@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวพรชนก ศรีจันทร์ศท.023333700 ต่อ1133pronchanok@most.go.th[REGISTRY]
นายพฤทธิ์ แกะกระโทกศท.023333826keng@most.go.th[REGISTRY]
นายภูษิต โพธิ์แสงศท.023333821pusit@most.go.th[REGISTRY]
นายโยธิน จันทร์ครุธศท.023333700 ต่อ7001yothin@most.go.th[REGISTRY]
นางสาววิมลทิพย์ อริยะเครือศท.023333812artukta@hotmail.com[REGISTRY]
นางสาวศุภกร สาระวงศ์ศท.023333700suprakorn@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวสาวิตรี ด่านสมัครศท.0929464099sawitree.d@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวสุพนิดา อารยเมธีศท.023333820supanida@most.go.th[REGISTRY]
นายเสถียร บุตตะกะศท.023333700 ต่อ1111sathain@most.go.th[REGISTRY]
นายอภินันทน์ เสริมศรีศท.0833176532apinan.s@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวอภินุช นาครภัฎศท.023333700 ต่อ 7001apinuch.n@most.go.th.[REGISTRY]
นางกมลวรรณ เอกสมบูรณ์ศปท.023333824ต่อ3730kamonwan@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวเพ็ญนภา โมกขะรัตน์ศปท.02-333-3761pennapa.m@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวณัฐกานต์ พงษ์พันธุ์ สกน.023333700natthakarn.p@most.go.th[REGISTRY]
นางวรรณา อภิรัตนาชัย สกน.023333700wanna.a@most.go.th[REGISTRY]
นายเอกวัฒน์ กรุดสอน สกน.023333700ekawat.k@most.go.th[REGISTRY]
นายกำธร จุฑารัตนพันธ์สค.023333781kamthorn@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวชมพูนุท กิติสค.0233337000chompoonoot.k@most.go.th.[REGISTRY]
นางบุศรา แย้มเกษรสค.023333792butsara@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวบุษรา ปานสันสค.023333787busara@most.go.th[REGISTRY]
นางพัชรา เที่ยงธรรมสค.023333791patchara@most.go.th[REGISTRY]
นางพัชริน พรมสุภาสค.023333769patcharin@most.go.th[REGISTRY]
นางสารี่ เจียรวาปีสค.023333791sary@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวสุภัทชา เอี่ยมแฝงกรุงสค.023333781supatcha.a@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวเสาวลักษณ์ ไทยวงษ์สค.023333784saovaluck@most.go.th[REGISTRY]
นางอัมพร โกศลตระกูลสค.0233333771amporn.p@most.go.th[REGISTRY]
นางอาภาศิริ มุขพรหมสค.023333748arpasiri@most.go.th[REGISTRY]
นางบุญปวีณ์ ชูชีพวงศ์วาณิชสนย.023333847chuleeko@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวพรรณพิมล โพธิสุทธิ์สนย.023333877punpimol@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวลักษณี พูลภักตร์สนย.023333874laksanee.p@most.go.th[CONFIRMED]
นายศราวุฒิ ทั่งนาคสนย.023333683saravut.t@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวสุจิรา มั่นจันทร์สนย.023333856sujera.m@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวอักษร ฉายสุวรรณสนย.023333700aksorn.c@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวอิศรา ลิ่มบุญพาสนย.023335023issara.w@mhesi.go.th[REGISTRY]
นางสาวขนิษฐา งามเจริญสบค.023333748kanitta.n@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวจันทนา ฉิมแฉ่งสบค.02-333-3752juntana.ch@most.go.th[CONFIRMED]
นายธรรมนูญ มังคลานนท์สบค.023333753thammanoon@most.go.th[REGISTRY]
นายประพาฬ นพพัชรากรสบค.023333746praphan@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวประวีณา สว่างจิตต์สบค.023333755praweena@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวพรพิมล กาญจนไชยสบค.0863694744pornpimon.k@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวภารดา ต้นสดใสวัฒน์สบค.023333749parada.t@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวจิตรานุช โตอดิเทพย์สปคร.0233337000jitranuch.t@most.go.th[REGISTRY]
นางนิศากร จันทนะประสาทพรสปคร.023333700nisakorn.j@most.go.th[REGISTRY]
นายรวี ตีวกุลสปคร.023333967rawee@most.go.th.[REGISTRY]
นางดวงดาว หนูแก้วสม.023333896duangdao@most.go.th[REGISTRY]
นายตรัญ รักร่วมสม.023333901tran.r@most.go.th[REGISTRY]
นางเอมอร โกศลชุติเดชสม.023333893em-on@most.go.th[REGISTRY]
นายจิรวัฒน์ วงษ์สมานสส.02-33337009ต่อ 3954jirawat@most.go.th[REGISTRY]
นายเมธี ลิมนิยกุลสส.023333862mathee@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวชลารัตน์ มีแก้วสอ.02 333 3700 ต่อ 3724chalarat.pr@most.go.th[REGISTRY]
นายธีรพล ถิระธรรมสอ.023333808teeraphon.t@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวพรพิลาส เกตุจินดาสอ.023333700pornpilas.k@most.go.th[REGISTRY]
นางเพชรรัตน์ นกอยู่สอ.0 2333 3738petcharat@most.go.th[CONFIRMED]
นางเสาวนีย์ สระบัวสอ.02-3330736saowanee8@most.go.th[CONFIRMED]
นายอนุสรณ์ กลีบเมฆสอ.023333722anusorn.k@most.go.th[CONFIRMED]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน