หลักสูตร : การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based Management รุ่นที่ 1

หลักสูตร การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based Management รุ่นที่ 1
วันที่อบรม : 18 ต.ค. 2560 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นายอนาวิล อมรเดชากุล

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายชาคริช สุขสมสินกก.023333806chakrich.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจินดา นริศรานุกูลตน.023333718chinda@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสรรพมงคล บุญกันตร.023334061sanpamongkol.b@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุรีย์ญา วัฒนธงชัยนก.023333700sureeya@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ ศรีคัฒนพรหม สกน.023333700kannapatch.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวณัฐกานต์ พงษ์พันธุ์สกน.023333700-5 ext.4074natthakarn.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวธัญลักษณ์ เพชรสถิตย์ สกน.023333700thunyaluck.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนภัสวรรณ โพธิภาคสกน.023333700-5 # 4074napassawan.p@most.go.th[CHECK-IN]
นายภานุพันธ์ ยาวิไชยสกน.023333700-5 ต่อ 4074panupun.y@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวรัชนี งามตระการไพศาลสกน.023333700 ต่อ 4075rachanee.n@most.go.th[CHECK-IN]
นายรุ่งกานต์ อินทรโฆษิตสกน.02-3333700 #4073rungkan.i@most.go.th[CHECK-IN]
นางวรรณา อภิรัตนาชัยสกน.023333700wanna.a@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิภาวัณย์ อึ้งมณีภรณ์ สกน.023333700wipawun.u@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวษรฉัตร อินทยุงสกน.0952491646sornchad.i@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสาวิตรี กระจ่างศิวาลัยสกน.023333700 ต่อ 4073sawitree.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุรีย์รัตน์ เล็งวัฒนากิจสกน.0819295303sureerat.l@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอมรพันธ์ สามิตรสกน.023333700amornpun.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอังคณา ืทองยอดสกน.023333700 ต่อ 4073aungkana_ck@hotmail.com[CHECK-IN]
นายเอกวัฒน์ กรุดสอนสกน.023333700 ต่อ 4072ekawar.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางบุศรา แย้มเกษรสค.023333771butsara@most.go.th[CHECK-IN]
นางพัชรา เที่ยงธรรมสค.023333791patchara@most.go.th[CHECK-IN]
นางบุญปวีณ์ ชูชีพวงศ์วาณิชสนย.023333847chuleeko@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวพรรณพิมล โพธิสุทธิ์สนย.023333877punpimol@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเยาวลักษณ์ หาญจริยากูลสนย.02-3333-849yaowaluk@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกาญจนา สิงห์ทวีศักดิ์สบค.02-333-3973kanjana.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจันทนา ฉิมแฉ่งสบค.02-333-3752juntana.ch@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปิยาภรณ์ โรจน์เจียงสบค.023334087piyaporn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอังคณา เชิงวุฒิกุลสบค.023333757angkhana.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอารีรัตน์ แตงเที่ยงสบค.0845724050areerat.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกมลรัตน์ ทองประไพสม.023333905kamolrat@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวฐิตาภรณ์ เพ็ชร์ช้อยสม.02-333-3903thitaporn.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพิชชาภรณ์ ขวัญเผือกสม.023333903foam-hf@hotmail.com[CHECK-IN]
นางเอมอร โกศลชุติเดชสม.023333893em-on@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวณัฐธันยากร ธรรมนพรัตน์สร.023333705ืีnutsarun@most.go.th[CHECK-IN]
นางสมสกุล นุชดำรงค์สร.023333989somsakul@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพจนพร แสงสว่างสสก.02 333 3732pojjanaporn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรพิลาส เกตุจินดาสอ.023333741primpilas_ppl@hotmail.com[CHECK-IN]
นายอนุสรณ์ กลีบเมฆสอ.023333722anusorn.k@most.go.th[CHECK-IN]
นายกัมปนาท ปรีชาไวสอว.08504636113kampanart.p@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน