หลักสูตร : การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based Management รุ่นที่ 2

หลักสูตร การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based Management รุ่นที่ 2
วันที่อบรม : 18 ต.ค. 2560 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นางสาวสุพนิดา อารยเมธี

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวนัยน์ปพร น้อยสกุลตน.0811713696ืnaipaporn.n@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปุญญตา สุวรรณภูมิตน.02 -333 - 3965poonyata@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนันทกานต์ สัตยวงศ์ตร.02-333-4061nantakan.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางบังอร โพธิ์แสงศท.023333810bungon@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปิยเนตร พรรณดวงเนตรศท.023333824piyanate@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรชนก ศรีจันทร์ศท.023333700 ต่อ1133pronchanok@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิมลทิพย์ อริยะเครือศท.023333812artukta@hotmail.com[CHECK-IN]
นายอภินันทน์ เสริมศรีศท.0833176532apinan.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางกมลวรรณ เอมสมบูรณ์ศปท.023333700 ต่อ 4070kamonwanster@gmail.com[REGISTRY]
นางพิมพ์ใจ ลำดวนศปท.0861911429pimjai.l@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเสาวนีย์ พรสุขเพิ่มพูนศปท.023333762saowanee.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวณัฐรินท์ บุญยอดสกน.023333700nattharin.aey@gmail.com[CHECK-IN]
นายวรงค์ สุกโชติรัตน์สกน.023333700warong.s@most.go.th[CHECK-IN]
นายกำธร จุฑารัตนพันธ์สค.0 2333 3770kamthorn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจิราภรณ์ ทองบ่อสค.023333700#4064chirapron.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางพัชริน พรมสุภาสค.023333796patcharin@most.go.th[CHECK-IN]
นางรุ่งรณิดา ถาวรสุขสค.023333782rungranida.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสุกัญญา แก่นเผือกสค.023333793sukanya@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเสาวลักษณ์ ไทยวงษ์สค.0 2333 3951saovaluck@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวเพ็ญพรรณ มั่นยืนสร.023333708phenphan.m@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะสสก.02 333 3732siriluck@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชลดา ดอนแสงสอว.02-3333900 ต่อ 4084chonlada.d@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน