หลักสูตร : สนุกกับการตัดต่อแก้ไขแฟ้ม PDF ด้วย OpenSource Software

หลักสูตร สนุกกับการตัดต่อแก้ไขแฟ้ม PDF ด้วย OpenSource Software
วันที่อบรม : 27 พ.ย. 2560 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวสรรพมงคล บุญกันตร.023334061sanpamongkol.b@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนัยนา จรทะผาปส.025967600 ต่อ 2121naiyana.j@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวลีดา มิตรายนปส.0865464645puji_jung@hotmail.com[CHECK-IN]
นางจิลมิกา แสนพลพัฒน์มว.025775100 ต่อ 4213jilmika@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวสร้อยอารดา อินทรพรหมมว.025775100 ต่อ 4206soiarada@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวโชติรส ชูจันทร์วศ.0857989010chotiros@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวภัทรา ฉัตรชัยพันธ์วศ.022017189phattra@dss.go.th[CHECK-IN]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนิดา พินิจมนตรีศท.023333700-7003nida.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางกมลวรรณ เอมสมบูรณ์ศปท.023333700 ต่อ 4070kamonwanster@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวสาวิตรี กระจ่างศิวาลัยสกน.023333700 ต่อ 4073sawitree.k@most.go.th[REGISTRY]
นายเอกวัฒน์ กรุดสอนสกน.023333700 ต่อ 4072ekawar.k@most.go.th[CHECK-IN]
นายจักรกฤช แสงกรกฎสทน.0869945615chakrit@tint.or.th[CHECK-IN]
นางสาวสมิตรตา พวงบุหงาสนย.023333700samitta.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอักษร ฉายสุวรรณสนย.023333700aksorn.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอุไรวรรณ อิ่มวิเศษสนย.023333968uraiwan@most.go.th[CHECK-IN]
นายกฤษดากร ปิ่นทองสม.023333903kritsadakorn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอัญชลี พรมชาติสม.02-3333907aunchlee.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางพงศ์ภรณ์ วิลเฮลมีสส.023333912phongporn.w@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุชานุช ชนะชาญมงคลสส.023333958suchanuch.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางสิริพร สร้อยภู่ระย้าสอว.0897235091siriporn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอรณิช เวชปานสอวช.0850563420oranich@sti.or.th[CHECK-IN]
นายอารัมภ์ กิติพงษ์วัฒนาสอวช.0981544459arum@nxpo.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน