หลักสูตร : การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง และการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.วท. รุ่นที่ 1

หลักสูตร การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง และการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.วท. รุ่นที่ 1
วันที่อบรม : 30 พ.ย. 2560 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นายดนัย ครุธาโรจน์

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายกิติศักดิ์ วงศ์ธานุวัฒน์ศท.02-333-3700#1111kitisak@most.go.th[CONFIRMED]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[CHECK-IN]
นายดนัย ครุธาโรจน์ศท.023333700churdcha@most.go.th[CONFIRMED]
นายธนวัต เจริญพวงแก้วศท.0649321999thanawat.c@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวพรชนก ศรีจันทร์ศท.023333700 ต่อ1133pronchanok@most.go.th[CONFIRMED]
นายพฤทธิ์ แกะกระโทกศท.023333826keng@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวศุภกร สาระวงศ์ศท.023333700suprakorn@most.go.th[CONFIRMED]
นายเสถียร บุตตะกะศท.023333700 ต่อ1111sathain@most.go.th[CONFIRMED]
นางพิมพ์ใจ ลำดวนศปท.0861911429pimjai.l@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรรณพิมล โพธิสุทธิ์สนย.023333877punpimol@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริรัตน์ นีสันเทียะสบค.0819674100sirirat.n@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอังคณา เชิงวุฒิกุลสบค.023333757angkhana.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกมลรัตน์ ทองประไพสม.023333905kamolrat@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจินดา จีระสิงห์สส.023333915jinda@most.go.th[CHECK-IN]
นายธนะชัย พละการมย์สส.023333957thanachai@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอัญชลี งอยผาลาสส.02-33337009ต่อ 3918anchalee_ng@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกมลชนก เถื่อนสุริยะสอว.0233337000 ต่อ 4085kamonchanok.t@most.go.th[CHECK-IN]
นายกัมปนาท ปรีชาไวสอว.08504636113kampanart.p@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน