หลักสูตร : การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง และการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.วท. รุ่นที่ 2

หลักสูตร การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง และการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.วท. รุ่นที่ 2
วันที่อบรม : 30 พ.ย. 2560 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นายดนัย ครุธาโรจน์

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวศรีนภา กล่ำคำตร.02-333-3700 ต่อ 3754srinapa.k@most.go.th[CHECK-IN]
นายกิติศักดิ์ วงศ์ธานุวัฒน์ศท.02-333-3700#1111kitisak@most.go.th[CONFIRMED]
นายดนัย ครุธาโรจน์ศท.023333700churdcha@most.go.th[CONFIRMED]
นายธนวัต เจริญพวงแก้วศท.0649321999thanawat.c@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวพรชนก ศรีจันทร์ศท.023333700 ต่อ1133pronchanok@most.go.th[CONFIRMED]
นายพฤทธิ์ แกะกระโทกศท.023333826keng@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวศุภกร สาระวงศ์ศท.023333700suprakorn@most.go.th[CONFIRMED]
นายเสถียร บุตตะกะศท.023333700 ต่อ1111sathain@most.go.th[CONFIRMED]
นางกมลวรรณ เอมสมบูรณ์ศปท.023333700 ต่อ 4070kamonwanster@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวเสาวนีย์ พรสุขเพิ่มพูนศปท.023333762saowanee.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางจินตนา บุญเสนอสนย.02-333-3869jintana@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวธนกร สร้อยสิงห์สนย.023333895thanakorn@most.go.th[CHECK-IN]
นายธรรมนูญ มังคลานนท์สบค.023333753thammanoon@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววราภรณ์ เสนาบุตรสบค.023333752varaporn@most.go.th[CHECK-IN]
นางชิดณพัฒน์ ทรัพย์สมรวยสส.023333913chidnapasd@most.go.th[CHECK-IN]
นางเทียรทอง ใจสำราญสส.023333700teintong@most.co.th[REGISTRY]
นางสาวพสุภา ชินวรโสภาคสส.023333920pasupha@gmail.com[REGISTRY]
นางสาวสิรีกานต์ เกษีสส.023333916sairung@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน